РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи Градишка

Post Date: 26/03/2021

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор службеника у Градској управи Градишка

  1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка и то: за извршилачкo раднo мјесто Шеф одсјека за енергетску ефикасност и заштиту животне средине у Одјељењу за комуналне и стамбене послове објављеном у Дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука дана 15. 03. 2021. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 24/21 од 25.03.2021. године (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1) Славко Калинић, службеник – предсједник,

2) Немања Вукелић, службеник за људске ресурсе – члан,

3) Санела Бабић, службеник – члан;

4) Владо Томић, листа стручњака, – члан и

5) Владимир Јанковић, листа стручњака – члан.

  1. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњено радно мјесто и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17).
  1. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије ио свом раду води записник.
  1. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници града Градишка.
  1. Чланови комисије су обавезни потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
  1. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Градишка“.

 

Број: 02-111-89/21
Датум: 25.03.2021. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић