РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка

Post Date: 15/03/2021

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка

На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на сједници одржаној дана 18.02.2021. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка

  1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка у саставу:

1) Немања Вукелић, службеник, предсједник,

2) Вања Сладојевић, службеник, члан,

3) Жељко Дамјановић, листа стручњака, члан,

4) Јована Кодић, одборник Скупштине града, члан  и

5) Марко Шукало, одборник Скупштине града, члан.

  1. Комисија има задатак да размотри приспјеле пријаве на конкурс, утврди који кандидати испуњавају услове конкурса, обави интервју са кандидатима и утврди редослед кандидата на основу стручних способности.
  2. Административно-техничке послове, за потребе Комисије, обављаће самостални стручни сарадник за радне односе Градске управе града Градишка.
  3. Комисија престаје са радом даном избора кандидата на упражњену позицију.
  4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Градишка“.

Број: 01-111-42/21
Датум:  18.02.2021. године
Г р а д и ш к а

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Павловић