Одјељење за просторно уређење и грађење

Одјељење за просторно уређење и грађење


Одјељење за просторно уређење и грађење обавља послове локалне управе који се односе на припрему, изграду и доношење просторних, урбанистичких и проведебених планова, припрему израде локацијских услова, утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне рентеи стара се о његовом уређењу и заштити, услове заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова, спровођење управног поступка за доношење рјешења о одобрењу за грађење, еколошких дозвола, одобрења за употребу објекта, уређење и обезбјеђење рационалног кориштења грађевинског земљишта извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.


Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ: САША СУБОТИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 317

Факс: +387 51 814 689

Email: sasa.subotic@gradgradiska.com