AKTUELNI PROJEKTI

Aktuelni projekti


Project title: “Wastewater Collection and Treatment Gradiška“

Donor’s name: German Development Bank (KfW) as the financing agency – with funds from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Project implemented by: City of Gradiška

Project duration: Five years (June 2021-2026)

Project value: The total value of the investment in this project is 14.3 million euros, out of which the Donor grants the amount of EUR 14,066,845 (KfW – EUR 10,266,845, SECO – EUR 3,800,000), and the rest of the necessary funds was provided by the City of Gradiška.

Overall objective of the project: The overall objective of this project is to ensure the disposal and treatment of wastewater of the City of Gradiška in an environmentally sound and hygienic manner at affordable costs. The desired impact of this project is to contribute to the protection of the environment, specifically of the Sava River in and downstream of Gradiška and to the improvement of the hygienic situation of the population in Gradiška.

The Project will thus focus on necessary measures for the collection of municipal wastewater, its transfer to the anticipated new wastewater treatment plant and to the construction of this new wastewater treatment plant.

The most important activities within the project relate to the rehabilitation / replacement of critical parts of existing sewers and collectors; construction of secondary sewerage networks predominantly in those zones, where main drinking water source (Žeravica wellfield) is under threat by the current sanitation system, in zones of preferred urban development and in the Gradiška urban area; and the construction of a new wastewater transmission system and treatment plant.

 

Projekat: „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška“

Naziv donatora: Njemačka razvojna banka (KfW) u svojstvu agencije za finansiranje – sredstvima Njemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), i Švicarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO).

Projekat implementira: Grad Gradiška.

Trajanje projekta: Pet godina (jun 2021-2026).

Vrijednost projekta: Cjelokupna vrijednost investicije u ovom projektu je 14,3 miliona evra, od čega su donatorska sredstva u iznosu od 14.066.845 EUR (KfW – 10.266.845 EUR, SECO – 3.800.000 EUR), a ostatak je obezbijedio Grad Gradiška.

Opšti cilj projekta: Cilj ovog projekta je da obezbijedi odlaganje i prečišćavanje otpadnih voda grada Gradiška  na ekološki prihvatljiv način po prihvatljivoj cijeni. Željeni uticaj ovog projekta je da doprinese zaštiti životne sredine, konkretno rijeke Save u i nizvodno od Gradiške, i poboljšanju higijenske situacije stanovništva u Gradišci.

Projekat će se, tako, fokusirati na neophodne mjere za prikupljanje komunalnih otpadnih voda, njihovo prenošenje u predviđeno novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i na izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadne vode.

Najzačajnije aktivnosti u okviru projekta odnose se na rehabilitaciju/zamjenu kritičnih dijelova postojećih kanalizacionih cijevi i kolektora; izgradnju sekundarne kanalizacione mreže prvenstveno u onim zonama gdje je glavni izvor vode za piće (vodoizvorište Žeravica) u opasnosti zbog trenutnog kanalizacionog sistema, u zonama preferiranog urbanog razvoja, i u urbanom dijelu Gradiške; te izgradnju novog prenosnog sistema za otpadne vode i postrojenja za prečišćavanje istih.

 

Projekat: „Ozon – Otvorene i odgovorne opštine“

 

Naziv projekta: „Ozon – Otvorene i odgovorne opštine“

Naziv donatora: Vlada Švicarske i Švedska

Projekat implementira: Udruženje „Institut za razvoj i evropske integracije“ (IREI)

Trajanje projekta: Period 2021-2023. godine

Opšti cilj projekta: Programom Ozon, koji je „Institut za razvoj i evropske integracije“ (IREI) pripremio, opštine/gradovi mogu unaprijediti otvorenu i dvosmjernu komunikaciju sa građanima, te obučiti uposlenike kako na najefikasniji način uspostaviti ovaj novi model rada. Osim toga, u okviru projekta kreiraće se programska politika i strategija koja će to omogućiti.

Ozon program radi na ostvarivanju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici uspostavljanjem konkretnih programskih ciljeva i sistema redovnog praćenja mjerljivih ishoda. Program dodatno stavlja fokus na realizaciju redovne i dvosmjerne komunikacije lokalnih vlasti sa građanima putem telefona, imejla ili društvenih mreža, doprinosi pozitivnim iskustvima građana, te potpomaže u izgradnji povjerenja između građana i vlasti.

U toku naredne dvije godine, učešćem u navedenom programu, realizovaće se sljedeće aktivnosti:

 • Vršiće se temeljna analiza gradske administracije, sa posebnim osvrtom na socijalna izdavanja u budžetu, antikorupcijske mjere, zaštitu okoliša i održivi razvoj, komunikaciju sa građanima, te uključenost žena i marginalizovanih grupa u rad Grada. Svaka analiza će uključiti preporuke konkretnih mjera.
 • Na osnovu gore navedenih analiza, gradonačelnik će moći formirati Novu programsku politiku (NPP) kreiranu prema prioritetima i potrebama grada Gradiška.
 • Gradska administracija će biti osposobljena za redovno praćenje rezultata NPP-a, uz pomoć specifičnih i mjerljivih indikatora, svaka 4 mjeseca.
 • Grad će dobiti prilagođeni Plan komunikacije te će na taj način omogućiti redovnu dvosmjernu komunikaciju sa građanima o njihovim prioritetima i rezultatima rada gradonačelnika i Grada.

 

Projekat:Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga
u Bosni i Hercegovini (PIPLS)

 

Naziv donatora: Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Vlada Švedske

Projekat implementira: Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)

Trajanje projekta: 3 godine (01.2021. – 12.2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 2,44 miliona američkih dolara

Strateški partner: Lokalne samouprave, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, Ured koordinatora za reformu javne uprave (UKRJU), Vlada FBiH, Vlada RS

 Kanton:

Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Posavski kanton, Kanton Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanski kanton

Opština/Grad (18):

Banja Luka, Centar Sarajevo, Gradiška, Han Pijesak, Jablanica, Lukavac, Mostar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Odžak, Orašje, Prijedor, Šamac, Tešanj, Teslić, Trebinje, Tuzla, Živinice.

Opšti cilj: PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Svrha projekta: Pružanje tehničke podrške pri uspostavljanju sistema za strateško upravljanje javnom imovinom, podrška u cilju optimiziranja javne potrošnje i povećanja ulaganja u kapitalne investicije i usluge definisane u razvojnim strategijama, unapređenja interne kontrole te praksi i procedura za javne nabavke te konkretna intervencija u cilju unapređenja javnih usluga.

Tematske oblasti koje PIPLS projekat pokriva podijeljene su na tri komponente:

Komponenta 1: Pomoć JLS u uspostavljanju sistema za strateško upravljanje javnom imovinom, što uključuje niz intervencija (transparentno knjiženje, unapređenje vještina zaposlenih, definisanje politika i pravilnika za upravljanje imovinom na lokalnom nivou, komunikaciju sa donosiocima odluka na višim nivoima vlasti, itd.).

Komponenta 2: Saradnja sa JLS u cilju optimiziranja javne potrošnje i ulaganja u kapitalne investicije i usluge definisane u razvojnim strategijama, unapređenje interne kontrole, te unapređenje praksi i procedura za javne nabavke.

Komponenta 3: Konkretne intervencije u cilju unapređenja javnih usluga uz prakse i sredstva mobilizirana kroz prve dvije komponente. Dodjela bespovratnih sredstava JLS sa najboljim učinkom radi sprovođenja prioritetnih intervencija identifikovanih razvojnim strategijama.

Očekivani rezultati:

 1. Partnerske jedinice lokalne samouprave poboljšavaju pružanje usluga boljim upravljanjem opštinskim portfeljem imovine
 2. Partnerske lokalne i kantonalne vlade prakticiraju pametno upravljanje prihodima i rashodima, uključujući pojačanu internu kontrolu i kapacitete javnih nabavki.
 3. Nadograđena infrastruktura javnih usluga u partnerskim lokalnim zajednicama.

 

Projekat: : Regionalni program lokalne demokratije
na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2)

 

Naziv donatora: Evropska unija (EU)

Projekat implementira: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Trajanje projekta: 4 godine (od 01.01.2021. godine)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 13 miliona evra; vrijednost projektne komponente u BiH je 3,69 miliona evra

Opšti cilj projekta: Jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka, te unapređenje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

Svrha projekta: ReLOaD 2 projekat će odabranim JLS pružiti podršku da unaprijede pristup finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz svojih budžeta. Projekat će se fokusirati na institucionalizaciju odnosa između JLS i OCD, uz jačanje kapaciteta obje strane, kako bi uvidjeli prednosti partnerstva. Posebna pažnja biće posvećena radu sa mladima, rodnoj jednakosti i promociji intervencija koje uvažavaju princip multietničnosti u svim ciljevima i aktivnostima.

ReLOaD 2 osiguraće nastavak jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta. Uz to, ovaj projekat će podržati veći građanski angažman i raditi na osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama. Stvaranjem mogućnosti da steknu prvo radno iskustvo, praksu, kao i priliku za pružanje rješenja u svojim lokalnim zajednicama, stavlja se poseban fokus na mlade.

 

Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta – EGG (Economic Governance for Growth)

 

Naziv donatora: Vlada Kraljevine Norveške posredstvom Ambasade Norveške u Bosni i Hercegovini.

Projekat implementira: Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP

Trajanje projekta: 27 mjeseci (decembar 2019 – maj 2021. godine)

Partneri:  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i deset opština/gradova u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Sarajevo Centar, Doboj, Gradiška, Modriča, Odžak, Orašje, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Žepče)

Opšti cilj projekta:  Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) ima za cilj prepoznavanje potreba za daljim jačanjem lokalnog razvoja kroz osnaživanje povoljnog poslovnog okruženja, poboljšanje kvaliteta infrastrukture i javnih usluga koje se nude građanima grada Gradiška.

Svrha projekta:  Generalna svrha projekta je dorinos ekonomskom rastu i razvoju preduzetništva, poboljšavajući upravljanje i podsticanje rasta tržišno orijentisanih sposobnosti za ekonomiju zasnovanu na znanju. Da bi se osigurao maksimalan efekat, projekat radi istovremeno u različitim sektorima i sa više zainteresovanih strana u privatnoj i javnoj sferi. Projekat ističe tri ključne prepreke lokalnom ekonomskom razvoju, i to: 1) operativno okruženje koje je loše opremljeno da podrži i omogući inovacije i preduzetništvo; 2) odsustvo tehničkih i preduzetničkih vještina kod mladog nezaposlenog stanovništava koje koči ekonomski rast i preduzetništvo; 3) izostanak podrške za lokalni ekonomski razvoj, kao i administrativne i finansijske neefikasnosti lokalnih nivoa vlasti.

U slučaju grada Gradiška, projekat će podržati sprovođenje mjera identifikovanih na temelju sveobuhvatnog pregleda rashoda i prihoda javne samouprave, kao i izvršiti redizajn i restrukturiranje partnerskih šema javnih podsticaja za podršku preduzetništvu, razvoju privatnog sektora i otvaranju radnih mjesta na teritoriji grada.

Naziv projekta: Development through DIHs – Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor (Razvoj kroz digitalne inovativne hub-ove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru)

Naziv donatora: Evropska unija (EU); Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora (Link: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )
Projekat implementira: Grad Gradiška

Trajanje projekta: 23 mjeseca i 29 dana (avgust 2020 – avgust 2022.)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost: 1.487.795,68 EUR; Projektni iznos namijenjen za Grad Gradišku: 290.530,97 EUR (EU – 246.951,32 EUR; Gradska uprava – 43.579,65  EUR).

Partneri: Grad Daruvar (Hrvatska), Grad Lipik (Hrvatska) i Opština Kotor (Crna Gora).

Opšti cilj projekta: Cilj ovog projekta je da doprinese održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, stvaranjem efikasnog i djelotvornog poslovnog okruženja zasnovanog na inovacijama, novim tehnologijama, ICT rješenjima u prekograničnom projektnom području (Gradiška, Daruvar, Lipik i Kotor). Takođe, doprinosi i jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja primjenom zajedničkih aktivnosti na polju jačanja konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Pored toga, omogućiće zajednički razvoj novih prekograničnih poslovnih mreža i novih centara kompetencija (kao što su DIH-ovi) koje preduzetnici zajednički koriste. To, kao vrlo važan element poslova sa spoljnjim okruženjem, može značajno doprinijeti podsticanju preduzetničke aktivnosti i ekonomskom rastu, i stvaranju djelotvornog i efikasnog preduzetničkog poslovnog okruženja.

Svrha projekta: Problemi prekograničnog područja koji uključuju teritoriju Grada Gradiška, Lipika, Daruvara i Kotora su: usporen privredni razvoj, slaba preduzetnička aktivnost i nepovoljno preduzetničko okruženje. Nekonkurentnost projektnog područja, nedovoljno izgrađena poslovna infrastruktura, kao i nedostatak specifičnih znanja i vještina, kao generatora konkurentnosti poslovnih subjekata, te nedostatak umrežavanja preduzetnika, su glavni razlozi zbog kojih je Grad Gradiška aplicirao za ovaj program prekogranične saradnje. Prema tome, osnovna svrha realizacije ovog projekta je da doprinese kako jačanju ljudskih kapaciteta, tako i jačanju infrastrukture. Rezultat ovog projekta je uspostavljanje digitalnog inovativnog HUB-a na 4.spratu poslovnog objekta u centru grada („Crvena zgrada“), a koji podrazumijeva renoviranje oko 200 m2 radnog prostora, uspostavljanje aktivne i mirne zone, sale za sastanke, sale za edukaciju i ugradnju lifta. Takođe, predviđeno je i potpuno opremanje HUB-a sa namještajem i IT opremom, kako bi se novim i već postojećim preduzetnicima pružila mogućnost da putem „in-house“ edukacija obogate svoje vještine i sposobnosti savremenim znanjima iz oblasti razvoja mobilnih aplikacija i programiranja programskih jezika koji se koriste u robotici (Java, C++, Python). Pored toga, predviđeno je uspostavljanje zajedničke platforme za edukaciju za mala i srednja preduzeća, jer jedino umrežavanje profesionalaca, obrazovnih institucija i preduzetnika može donijeti rezultate u digitalnoj transformaciji na ovom području. Planirano je i uspostavljanje klastera za mala i srednja preduzeća, koji će imati za cilj umrežavanje preduzetnika iz programskog područja. Prema tome, glavni cilj ovog projekta je povećanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja projektnih partnera, a koji se ogleda u jačanju poslovnog okruženja i konkurentnosti.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i direktor građevinske firme „Arting-invest“, Zoran Kolundžija potpisali su 22. juna 2021. Ugovor o rekonstrukciji četvrtog sprata “Crvene zgrade“ u Gradišci. …pročitaj cijelu vijest…

Grad Gradiška je korisnik Interreg IPA programa prekogranične saradnje Evropske unije. Stavovi izneseni u ovom tekstu odgovornost su Grada Gradiška i ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije.

Naziv projekta: Safe Together – Risk prevention in the cross-border area (Sigurni zajedno – Prevencija rizika u prekograničnom području)

Naziv donatora: Evropska unija (EU); Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora (Link: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Projekat implementira: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (Crna Gora)

Trajanje projekta: 26 mjeseci (01.10.2020. – 30.11.2022.)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost: 1.276.113,89 EUR; Projektni iznos namijenjen za Gradišku – 469.883,56 EUR (EU – 399.401,02 EUR; Gradska uprava – 70.482,54 EUR).

Partneri: 

Vodeći partner – Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za zaštitu i spasavanje (CG) – pruža viši nivo sigurnosti građanima Crne Gore kroz postizanje ljudskih i materijalnih preduslova za reagovanje u kriznim situacijama. U cilju podizanja kapaciteta za preventivno i operativno djelovanje u službi zaštite i spasavanja na području Crne Gore, uspostavlja se Nacionalni trening centar za edukaciju i obuku svih pripadnika jedinica spasavanja i zaštite u Crnoj Gori.

Projektni partner Grad Gradiška (BIH) – povećava nivo spremnosti i reakcije u slučaju nesreća i katastrofa osnivanjem GSS stanice na svojoj teritoriji. Zbog potrebe za stalnom GSS stanicom i za obrazovanijim (sertifikovanim) osobljem za spasavanje, Grad Gradiška uspostavlja Edukativni trening centar u kojem će se održavati edukacije za pripadnike operativnih snaga, ekonomske subjekte i građane. Očekivane koristi za grad Gradišku su poboljšani ljudski i materijalni kapaciteti u pogledu spremnosti u hitnim slučajevima i prevencije rizika, kao i reagovanja u slučajevima nesreća i katastrofa.

Projektni partner Grad Daruvar (HR) – odgovoran je za uspostavljanje Edukativnog centra u kojem se odvija obrazovanje za pripadnike operativnih snaga, privredne subjekte i građane. Očekivane koristi za grad Daruvar su poboljšani ljudski i materijalni kapaciteti u pogledu spremnosti za hitne slučajeve i sprečavanja rizika, kao i reagovanja u slučajevima nesreća i katastrofa.

Opšti cilj projekta: Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za reagovanje tokom elementarnih nepogoda, kroz povećanje nivoa pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Postizanje opšteg cilja ostvariće se implementacijom specifičnih ciljeva, i to kroz jačanje materijalnih kapaciteta projektnih aplikanata (Gradiška, Daruvar i Podgorica) za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda; jačanje ljudskih resursa za spašavanje i zaštitu kroz program zajedničke edukacije u prekograničnoj oblasti; kao i unapređenje kvaliteta života u prekograničom području kroz povećanje nivoa bezbjednosti.

Svrha projekta: Tokom proteklih nekoliko godina Gradiška se suočavala sa elementarnim nepogodama kao što su požari, a posebno poplave povezane sa izlivanjem rijeke Save. Utvrđeno je da Gradiška raspolaže nedovoljnim materijalnim i ljudskim kapacitetima kako bi se uspješno nosila sa sličnim izazovima. U tu svrhu Grad Gradiška je aplicirao za sredstva Evropske unije, kako bi kroz ovaj projekat uspio da ojača materijalne i ljudske kapacitete i bio osposobljen da na adekvatan način reaguje tokom elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. U kontekstu jačanja materijalnih kapaciteta planirano je osnivanje i opremanje edukativnog centra, koji će biti smješten u rekonstruisanom domu u Subotićima. Takođe je planirana nabavka terenskog vozila, kao i ronilačke, alpinističke, planinarske i spasilačke opreme za vodu. U kontekstu jačanja ljudskih kapaciteta planirano je osnivanje Gorske službe spašavanja (GSS) koja će okupljati zainteresovane osobe sa teritorije Grada Gradiška i koje će biti osposobljene da reaguju u kriznim situacijama. Članovi GSS-a će proći kroz nekoliko trening obuka, kao što su obuka za vatrogasne instruktore, obuka lidera terenske službe za spašavanje u planinskoj oblasti, obuka iz prve pomoći, obuka za spašavanje na brzim vodama i tokom poplava, kao i obuka iz kartografije i mapiranja. U sklopu ovog projekta planirana je izrada Plana upravljanja i procjene rizika za Opštinu Gradiška, kao strateškog dokumenta, kao i  uspostavljanje mehanizama prekogranične saradnje na projektnom području u slučaju  elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Stavovi izneseni u ovom tekstu odgovornost su Grada Gradiška i ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije.

Završena je jedna od aktivnosti projekta – Obuka za članove GSS u Gradišci. (…pročitajte cijelu vijest…)

Naziv projekta:iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (iNnovaNet – Inovativne tehnologije za jačanje poslovanja i poboljšanje poslovnog okruženja)

Naziv donatora: Evropska unija (EU); Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora (Link: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Trajanje projekta: 24 mjeseca (15.09.2020. – 14.09.2022.)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost: 1.320.786,21 EUR; Projektni iznos namijenjen za Gradišku – 283.532,70 EUR (EU – 241.002,79 EUR; Gradska uprava – 42.529,91 EUR).

Partneri: 

 • Vodeći partner, Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. (BiH) odgovorna je za ukupnu koordinaciju projekata, uključujući promociju projekta.
 • Projektni partner 2, Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje (HR), pruža podršku za nekoliko vrsta poslovnih i tehnoloških usluga namjenjenih preduzetnicima.
 • Projektni partner 3, Inovaciono  preduzetnički centar Tehnopolis (CG) zadužen je za obezbjeđivanje boljih uslova rada za MSP koja posluju u oblastima koje zahtjevaju upotrebu CNC tehnologija.
 • Projektni partner 4, Grad Gradiška (BiH), koji djeluje kao organizacija za poslovnu podršku, pruža prilagođenu tehničku pomoć malim i srednjim preduzećima i nezaposlenima koji posluju u oblasti mehatronike.

Opšti cilj projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regiji, stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za podršku poslovanju i poboljšanjem stepena znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih. Postizanje opšteg cilja izvršiće se osiguranjem kvalitetnog industrijskog usavršavanja nezaposlenih, učenika i srednjoškolaca, kako bi bili spremni odgovoriti na zahtjeve tržišta rada. Takođe, postizanju cilja doprinijeće otvaranje novih radnih mjesta, izvozne sposobnosti i obezbjeđivanje rasta malih i srednjih preduzeća kojima nedostaju savremena znanja i vještine. Takođe, cilj je približiti nove tehnologije mladim ljudima i inovativnim MSP-ima, kako bi podstakli inovacije i spriječili iseljavanje iz regije. Projekat će pružiti novu šemu saradnje između partnerskih organizacija (ZEDA, IPNG, TEHNOPOLIS, Grad Gradiška), kao i saradnju između obrazovanja, škola, preduzetnika i preduzeća, s vizijom održivih mehanizama razvoja i konkurentnosti projektnog područja.

Svrha projekta: Grad Gradiška, kao i ostali gradovi u regionu, sve više se susreće sa problemom iseljavanja kvalitetne radne snage i mladih. Pored toga, problem predstavlja i nekonkurentnost tržišta, izražena nezaposlenost i nedostatak mogućnosti za napredovanje i usavršavanje, nedostatak adekvatnih znanja i vještina, te nedovoljno unaprijeđeno poslovno okruženje za mala i srednja preduzeća. Iz tih razloga Grad Gradiška je i aplicirao za sredstva Evropske Unije, kako bi kroz implementaciju ovog projekta stvorio bolje poslovno okruženje za mala i srednja preduzeća, posebno za mlade ljude koji još vjeruju i znaju da naš grad raspolaže velikim kapacitetima za napredak u poslovnom svijetu. Projekat se temelji na principima prenosa znanja, saradnje između partnerskih organizacija, sposobnostima CNC obrade, mehatronike i robotike. U smislu ojačavanja ljudskih kapaciteta vršiće se dodatno usavršavanje stručnjaka iz oblasti  robotike, mehatronike, CNC-a i 3D industrijskog modeliranja,  koji će potom vršiti obuku nezaposlenih lica. U svrhu provođenja obuke za nezaposlene biće kreirani i priručnici za obuku. Planirano je da se kroz period od 6 mjeseci, kroz dva odvojena programa, osposobi ukupno 48 nezaposlenih lica, i to 24 mehatroničara i 24 CNC operatera. Ova lica će, u skladu s tim, dobiti i odgovarajuće certifikate da su prošli obuku o osposobljavanju, a koji će biti evidentirani u radničke knjižice. U kontekstu jačanja tehničkih kapaciteta obrazovnih i poslovnih centara planirano je opremanje kabineta za robotiku, CNC i mehatroniku u JU „Tehnička škola“ Gradiška. Kabinet će biti opremljen sa 12 radnih jedinica za mehatroničare, jednom robotskom rukom i jednim CNC strugom.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Grad Gradiška je korisnik Interreg IPA programa prekogranične saradnje Evropske unije. Stavovi izneseni u ovom tekstu odgovornost su Grada Gradiška i ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije.

Naziv projekta: ADRILINK – Adriatic Landscape Interpretation Network (ADRILINK – Mreža za interpretaciju Jadranskog pejzaža)

Naziv donatora: Evropska unija (EU); Interreg ADRION – Evropski fond za regionalni razvoj –  Instrument pretpristupne pomoći  IPA II fond (https://www.adrioninterreg.eu/)

Projekat implementira: Opština Jesi (Italija)

Trajanje projekta: 30 mjeseci (februar 2020. – juli 2022.)

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost: 2.409.446,70 EUR; Projektni iznos namijenjen za Gradišku: 202.886,00 EUR (EU – 172.453,70 EUR; Gradska uprava – 30.432,90 EUR).

Partneri:  Opština Jesi (Italija), CORILA konzorcijum za upravljanje istraživačkim aktivnostima u Venecijanskoj laguni (Italija), Albanski razvojni fond (Albanija), JU Nacionalni park Sutjeska (Bosna i Hercegovina), Agencija za predškolsko obrazovanje, socijalnu politiku i sport opštine Serres (Grčka), Opština Mošćenička Draga (Hrvatska), Turistička zajednica opštine Vrsar (Hrvatska), Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica (Srbija), Razvojni centar Murska Sobota (Slovenija), Opština Tepelene (Albanija), Marche regija (Italija).

Opšti cilj projekta: Jačanje lokalne privrede povećanjem turističke ponude, vrednovanjem lokalnih identiteta, prirodne i kulturne baštine, stvaranjem novih i uvezivanjem postojećih turističkih proizvoda i subjekata,  te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u Jadransko-jonskom području. Cilj projekta je i povećanje kapaciteta zainteresovanih strana u području zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma, kako bi se održivo valorizovala i očuvala prirodna i kulturna baština kao sredstvo rasta. Budući da turistički potencijali i dalje nisu u potpunosti iskorišteni na partnerskom području, kao i činjenica da turizam istovremeno i dalje predstavlja jednu od glavnih brzorastućih ekonomskih aktivnosti i doprinosi rastu BDP-a, projekat je fokusiran na razvoj održivog turističkog modela utemeljenog na inovativnim, visokokvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama.

Svrha projekta: Svrha projekta jeste turističko mapiranje i interpretacija specifičnosti područja uključenih u partnersku mrežu s ciljem kreiranja novih “Centara za interpretaciju pejzaža” putem razvoja digitalnih tehnologija, inovativnih sastava turističko-informacijskih usluga funkcionalnih za promovisanje teritorija na integrisani i održivi način, opisujući ga kao turističko odredište koje istodobno može ponuditi umjetnost, prirodu, kulturu, okuse, arome i emocije, u jednom velikom Jadransko-jonskom “pejzažu”. Umrežavanjem prirodnih resursa i kulturnih specifičnosti svakog od projektnih partnera, projekat će raditi na stvaranju mreže Centara za interpretaciju pejzaža, zamišljenih  kao čvorišta definisanih tematskih puteva fizički lociranih na različitim mjestima i digitalno povezanih, prezentovanih i promovisanih na platformi koja će osigurati integrisanu upotrebu sadržaja i ponuditi turstičke usluge turistima i svim ostalim korisnicima partnerskog područja.

Sprovođenje projekta će uticati na poboljšanje poslovne klime u partnerskom području, unaprijediće se društvena upotreba kulturnog naslijeđa, čime će se direktno povećati sposobnosti i vještine vezane za kreativne industrije, kako bi se podržalo očuvanje kulturne baštine i održivi turizam. Takođe, povećaće se konkurentnost istih kroz razmjenu praksi za poboljšanje saradnje između turističkog i drugih srodnih sektora, te će se podržati modernizacija sektora prirodne i kulturne baštine podizanjem svijesti i uključivanjem novih korisnika kroz digitalizaciju i realizaciju otvorenih mreža.

Neke od osnovnih planiranih projektnih aktivnosti koje će se sprovesti na prostoru Grada Gradiška jesu izrada smjernica za uspostavljanje lokalnih Centara za interpretaciju pejzaža; organizovanje lokalnih događaja na temu interpretacije pejzaža (izložba/koncert/seminar); uspostavljanje lokalnog Centra za čitanje pejzaža; mapiranje i definisanje lokalnih ruta, kao i njihovo opremanje (izgradnja interpretativne table, signalizacije i izrada holograma Servitium); integracija prikupljenih podataka u zajedničku transnacionalnu mrežu za interpretaciju pejzaža koristeći digitalnu platformu za njihovo promovisanje, itd.