ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва на подручју Града Градишка у 2022.години

Post Date: 12/10/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва на подручју Града Градишка у 2022.години

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19) , члана 32. Правилника опоступку додјеле подстицајних средстава из Програма подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка у 2022. години, („Службени гласник града Градишка“, број, 12/22),  у складу са Програмом подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка у 2022. години („Службени гласник града Градишка“, број, 18/21), Градоначелник доноси

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва на подручју Града Градишка у 2022.години

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у развој привреде планираних у Буџету града Градишка у 2022.години.

1. Висина средстава

Укупан износ средстава по јавном позиву за подстицај износи  220.000.00 КМ, распоређена на сљедећи начин:

 1. Подстицај за развој новооснованих (start-up) привредника у износу од 30.000.00 КМ,
 2. Подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа у износу од 70.000.00 КМ,
 3. Подстицај за развој самосталних предузетника у износу од 90.000.00 КМ и
 4. Подстицај пројектима самозапошљавања у износу од 30.000.00 КМ.

2. Намјена средстава

 1. Подстицајна средства намјењена су за развој самосталних предузетника и привредних друштава кроз унапређење њиховог пословања увођењем нових технологија и креирање нових радних мјеста кроз инвестиције у машине и опрему.
 2. Подстицајне мјере усмјерене су и за подстицање самозапошљавања.

3. Услови за остваривање права на подстицај

Право на подстицај имају привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност из области прерађивачке индустрије и информационо-комуникационих технологија и испуњавају сљедеће услове:

 1. да су регистровани за обављање дјелатности најкасније до дана објављивања јавног позива,
 2. да је регистрована дјелатност предузетника као основно занимање,
 3. да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом, односно да нема доспијелих а неизмирених пореских обавеза по основу директних и индиректних пореза на дан пријаве на јавни позив,
 4. да над њима није покренут или отворен стечај или ликвидациони поступак; односно да није у поступку привремене или трајне одјаве,
 5. да редовно испуњавају обавезе према Граду Градишка ( комуналне таксе и др.);
 6. да активности са којима учествује у поступку додјеле подстицаја нису већ подржане из буџета Републике Српске или од стране другог даваоца бесповратних средстава.

4. Привредна друштва и предузетници за додјелу подстицаја (из чланa 6. Правилника ) уз прописан образац пријаве прилажу сљедећу документацију:

 1. рјешење о регистрацији привредног друштва / рјешење о регистрацији предузетника (овјерена копија рјешења),
 2. оргинал или овјерена копија увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
 3. увјерење о измиреним обавезама према граду Градишка које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
 4. финансијске извјештаје о пословању (осим за основане у 2022.години):
  -Копију биланса стања и биланса успјеха за 2020. и  2021.годину који су овјерени од стране АПИФ-а за привредна друштва или прописане обрасце за  предузетнике за 2020. и 2021. годину (Образац 1004 са прилогом на Обрасцу 1005 и/или 1006) и образац 1007
 5. оргинал или копија извjeштaја o брojу зaпoслeних рaдникa којег издаје Пореска управа Републике Српске
 6. овјерена копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима-за привредна друштва (издаје АПИФ),
 7. увјерење да није под стечајем или ликвидацијом (издаје Окружни привредни суд Бања Лука)
 8. потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија);
 9. изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о:
  повезаним лицима и
  некоришћењу бесповратних средстава у текућој години из других извора по истом основу;

5. Подстицај пројектима самозапошљавања

Право на додјелу средстава незапослено лице може остварити под условом:

 1. да достави прописан пријавни образац попуњен електронски и потписан од стране подносиоца пријаве,
 2. да има пребивалиште на подручју града Градишка,
 3. да је пријављено на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Градишка, Биро Градишка најмање 30 дана прије дана објављивања Јавног позива,
 4. да посједује Увјерење Пореске управе Републике Српске Подручни центар Бања Лука, Подручна јединца Градишка као доказ да нема доспјелих а неизмирених обавеза,
 5. да има израђен Пословни план самозапошљавања из којег је видљиво да је пословна идеја одржива и
 6. овјерену изјаву да није  имао регистровану, а потом одјављену, дјелатност у претходне двије године прије објаве јавног позива, да у претходне три године нису користили средства подстицаја (без обзира на извор истих) за самозапошљавање.

6. Незапослена лица право на подстицај (из члана 19.Правилника ) уз прописан образац пријаве прилажу сљедећу документацију:

 1. овјерена копија личне карте,
 2. увјерење надлежног органа о пребивалишту лица ( увјерење из ЦИПС-а),
 3. увјерење о незапослености – Завода за запошљавање Републике Српске филијала Градишка – Биро Градишка,
 4. оргинал или овјерена копија увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,(издаје Пореска управа Републике Српске),
 5. пословни план самозапошљавања и
 6. овјерену изјаву да није  имао/ла регистровану, а потом одјављену, дјелатност у претходне двије године прије објаве јавног позива, да у претходние три година нису користили средства подстицаја (без обзира на извор истих) за самозапошљавање.

7. Разматрање захтјева и закључење уговора

 1. Испуњеност услова и оцјену поднесених пријава за додјелу подстицаја на основу утврђених општих и посебних критеријума, утврђује Комисија именована рјешењем Градоначелника.
 2. Комисија утврђује прелиминарну листу достављених пријава по јавном позиву, на основу критеријума наведених у члану 11. Правилника.
 3. На приједлог Комисије, Градоначелник доноси одлуку о додјели подстицаја, а са сваким корисником подстицаја појединачно закључује уговор, којим се регулишу међусобна права  и обавезе и на основу којих се врши исплата одобрених подстицаја.

8. Рок за подношење захтјева

 1. Образац пријаве са потребном документацијом корисник подноси лично у канцеларију број 7, Градске управе града Градишка или путем поште на адресу: Градска управа града Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка.
 2. На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА 2022.ГОДИНУ“.
 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
 4. Комисија задржава право да од корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.
 5. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног позива. Јавни позив ће бити објављен на интерент страници и огласној табли Градске управе града Градишка. Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

9 .Остале напомене

Јавни позив и образац пријаве као и прилози доступни су на страници Градске управе града Градишка https://www.gradgradiska.com/.

Додатне информације у вези позива, могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на телефон број 051/810-330.

Број: 02-3-3/22
Датум: 11.10.2022.        

Градоначелник
Зоран Аџић