Poziv za nadmetanje/Invitation for Bidding

Post Date: 07/03/2022

Poziv za nadmetanje/Invitation for Bidding

Poziv za nadmetanje/Invitation for Bidding

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška :
Ugovor #2: Kanalizaciona mreža I

Rok za podnošenje
21.04.2022

12:00 h po lokalnom vremenu u BiH

(CET)

Država: Bosna i Hercegovina

Ref-Br.: Ugovor br.2-Kanalizaciona mreža I

BMZ Br.2018 67 803

SECO Br.3020 00396

Tenderska procedura: Međunarodno konkurentsko nadmetanje

KfW nabavka br..: 507990

Izvršna agencija za implementaciju projekta (PEA): Grad Gradiška

Grad Gradiška je, preko Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, obezbjedio finansiranje u vidu bespovratnih sredstava putem njemačke bilateralne saradnje, sa KfW-om kao agencijom za finansiranje, i sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), uz bespovratna sredstva Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i lokalnog doprinosa. Dio sredstava će se koristiti za plaćanje ugovora za kanalizacionu mrežu I.

Grad Gradiška sada poziva kvalifikovane ponuđače sa zapečaćenim ponudama za sljedeće radove

 • Proširenje kanalizacione mreže
 • Žeravica I sa 8,1 km cjevovoda Ø 315/271mm, 222 šahtova i 295 kućnih priključaka
 • Glogovi sa 2,0 km cjevovoda Ø 315/271mm, 60 šahtova i 83 kućna priključka
 • Hipodrom sa 4,7 km cjevovoda Ø 315/271mm, 139 šahtova i 246 kućnih priključaka
 • Žeravica II sa 4,1 km cjevovoda Ø 315/271mm, 131 šahtova i 212 kućnih priključaka
 • Izgradnja nove pumpne stanice Q=5,70l/s
 • Rehabilitacija 2 postojeće pumpne stanice
 • Poboljšanje funkcionalnosti i izgleda objekata
 • Ugradnja novih pumpi
  • – PS1 – 2 x 300 l/s + 1 x 175 l/s
  • – PS2 – 1 x 300 l/s + 1 x 175 l/s
 • Ugradnja novog kontrolnog ormarića sa automatskom kontrolom

Nadmetanje će se sprovoditi kroz procedure navedene u tenderskoj dokumentaciji i otvorena je za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u KfW smjernicama za nabavku (www.kfw-entwicklungsbank.de), verzija od januara 2021.godine, uključujući zahtjeve vezano za Zaštitu životne sredine, socijalna pitanja, zaštitu zdravlja i zaštitu na radu.

Ugovor o radovima će poštovati propise FIDIC-ovih uslova Ugovora o građenju za građevine i građevinske radove projektovane od strane naručioca – Multilateralna razvojna banka, usklađeno izdanje, juni 2010.

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i kompletan paket tenderske dokumenata na engleskom jeziku, besplatno, podnošenjem pismene prijave putem e-maila na sljedeću adresu:

piugradiska@gradgradiska.com

Svi e-mailovi se moraju kopirati na:

michael.uhlich@fwt-mobil.de

Ponude trebaju biti dostavljene u jasno označenim kovertama na donju adresu do

12:00 h po lokalnom vremenu u BiH (CET- Srednje evropsko vrijeme) dana 21.04. 2022.godine

Grad Gradiška
Za: G. Zoran Adžić
Vidovdanska 1a,
78400 Gradiška,
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene ponude će biti odbijene.

 

Invitation for Bidding

Wastewater Collection and Treatment Gradiška :
Contract #2: Sewerage Network I

Submission deadline

21.04.2022

12:00 h Bosnian time (CET)

Country: Bosnia and Herzegovina

Ref-Nr: Contract#2 – Sewerage Network I

BMZ-No. 2018 67 803

SECO-No. 3020 00396

Tender Procedure: International Competitive Bidding (ICB)

KfW Procurement No.: 507990

Project Executing Agency (PEA): City of Gradiška

The City Gradiška, through the Council of Ministers of the Bosnia and Herzegovina has received in form of grants by German bilateral co-operation, with KfW as the financing agency and with funds from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), with a grant by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and a local contribution. Part of the proceeds shall be used towards payment of the contract Sewerage Networks I.

 • The City of Gradiška now invites eligible Bidders with sealed Bids for following works
 • Extension of the sewerage networks
 • Žeravica I with 8.1 km of pipeline Ø 315/271mm, 222 manholes and 295 house connections
 • Glogovi with 2.0 km of pipeline Ø 315/271mm, 60 manholes and 83 house connections
 • Hipodrom with 4.7 km of pipeline Ø 315/271mm, 139 manholes and 246 house connections
 • Žeravica II with 4.1 km of pipeline Ø 315/271mm, 131 manholes and 212 house connections
 • Construction of new Pumping Station Q=5.70l/s
 • Rehabilitation of 2 existing Pumping Stations
 • Improvement of the functionality and appearance of the buildings
 • Instalment of new pumps
  • PS1 – 2 x 300 l/s + 1 x 175 l/s
  • PS2 – 1 x 300 l/s + 1 x 175 l/s
 • Installation of new control cabinet with automatic control

Bidding will be conducted through the procedures as specified in the bidding document and is open to all eligible bidders as defined in the KfW Guidelines for Procurement (www.kfw-entwicklungsbank.de), version January 2021 including ESHS requirements.

The works contract will follow the regulations of FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Design by the Employer – Multilateral Development Bank Harmonised Edition June 2010

Interested Bidder may obtain further information and a complete set of bidding documents in English language, free of charge, upon submission of a written application by e-mail to the following address:

piugradiska@gradgradiska.com

All e-mails must be copied to:

michael.uhlich@fwt-mobil.de

Bids should be submitted in clearly marked envelopes and delivered to the address below by

12:00 h Bosnian time (CET) on 21.04.2022

City of Gradiška
Attention: Mr. Zoran Adžić
Vidovdanska 1a,
78400 Gradiška,
Bosnia and Herzegovina

Late Bids will be rejected.