КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Post Date: 01/04/2021

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-118/21
Дана: 30.03.2021. године

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19), члана 2. Правилника о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/13 и 12/19) и члана 3. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени гласник града Градишка”, бр. 1/06, 4/13 и 16/19), Градоначелник расписује

К О Н К У Р С
за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

  1. Пројекти требају да гласе на сљедеће области  друштвених активности:
  • социјална инклузија,
  • омладински активизам и волонтеризам,
  • здрави животни стилови младих и
  • уређење вањских дјечијих игралишта у градским, приградским и руралним насељима.

Износ средстава који је предвиђен за расподјелу путем конкурса је 18.000,00 КМ за омладинске невладине организације и 14.000,00 КМ за остале невладине организације.

  1. Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације,омладинске организације, односно удружења грађана чији су циљеви у складу са предметом пројекта  и имају сједиште на подручију града Градишка, осим удружења и невладиних организација за које се средства редовно обезбјеђују у буџету града.

  1. Садржај пројекта

Преузмите обрасце овдје.

Смјернице за апликанте

  1. Прилог пројекту

Фотокопије: рјешење из судског регистра, статут организације, завршни рачун за претходну годину (документ Биланс стања и Биланс успјеха) и извјештај о раду за претходну годину.

  1. Подношење пројекта

У обзир ће се узимати пројекти који се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске” Бањалука, веб сајту и огласној табли града Градишка.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пројекти се достављају запечаћени лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, ул. Видивданска 1а, 78400 Градишка, шалтер број 12, са назнаком “Конкурсна документација” НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Обрасци за попуњавање пројекта у складу са ЛОД методологијом и смјернице за апликанте, могу се пронаћи и попунити  на веб сајту града Градишка  www.gradgradiska.com, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

  1. Остале одредбе

О резултатима конкурса за избор најповољнијих пројеката  сви учесници ће бити обавјештени путем веб сајта града Градишка www.gradgradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић