ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног извршилачког радног мјеста службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 25/03/2021

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног извршилачког радног мјеста службеника у Градској управи града Градишка

На основу чл. 67, 68. став (2), 77, 78. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2) тачка 1), 6, 7. став (1) и (2) и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске, број 42/17), члана 24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 3/21) Градоначелник града  Градишка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњеног извршилачког радног мјеста службеника у Градској управи града Градишка

I – Радно мјесто за које се расписује јавни конкурс

 Јавни конкурс се расписује за попуњавање упражњенoг извшилачког радног мјеста службеника на неодређено вријеме у Градској  управи града Градишка и то: Шеф одсјека у Одсјеку за заштиту животне средине и енергетску ефикасност,  Одјељење за комуналне и стамбене послове – 1 извршилац.

 II – Опис послова

Руководи Одсјеком и одговоран је за рад Одсјека, организује рад службеника на техничким пословима у Одсјеку, врши надзор над реализацијом Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града, у сарадњи са другим одјељењима спроводи политику енергетске ефикасности и заштите животне средине Града Градишка, учествује у изради прописа које доноси Скупштина града из области енергетске ефикасности и заштите животне средине, прати обављање послова из дјелокруга рада Одсјека који се односи на, енергетску ефикасност и заштиту животне средине и о проблемима из ових области информише начелника Одјељења, предлаже буџет одсјека, иницира мјере за унапређење стања у области енергетске ефикасности и заштите животне средине, прати параметре (КПИ) према којима се мјери успјешност имплементације мјера, учествује у изради плана јавних набавки за Одјељење, прати њихову реализацију, учествује у припреми, изради и верификацији тендерске документације, прати реализацију закључених уговора из надлежности Одјељења и одговоран је за исте, успоставља пaртнeрскe односе институција власти са приватним сектором у циљу зeлeнoг развоја Града, блиско сарађује са осталим одјељењима градске управе у циљу формирања приоритетних активности и у циљу развоја града из надлежности одсјека, израђује процедуре из надлежности Одјељења, учествује у планирању и реализацији планова и програма за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре у деловима који се тичу енергетске ефикасности и заштите животне средине, прати реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и заштите животне средине, учествује у припреми годишњег плана рада и извјештаја о раду Одјељења, те израђује кварталне оперативне планове из области за коју је задужен, учествује у изради градских прописа, информација, анализа и извјештаја о раду, одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и обавља и друге послове који му повјери начелник Одјељења.

III – Општи услови су:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старије од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ) и
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи.

IV – Посебни услови су:

– четворогодишњи студиј, завршен Машински факултет-дипломирани инжењер машинства или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

– радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године и

– стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.

V – Потребна документа

Пријаве на конкурс подносе се на  прописаном обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници Градске управе града Градишка, www.gradgradiska.com., на званичној страници Министарства управе и локалне самоуправе,  “Пријава на јавни конкурс“ или  преузети лично у пријемној канцеларији број 7 у Градској  управи града Градишка.

Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује доставља пријаву – пријавни образац са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

– као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске,  односно Босне и Херцеговине и изјаве да кандидат:

 • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ),
 • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 • није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 • није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс –  пријавног обрасца.

– као доказ испуњености посебних услова прилажу фотокопије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној стручној спреми,
 • увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и
 • исправе да познаје рад на рачунару.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 • потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, које су стручне спреме послови на којима је радио, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове,  опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,
 • писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све наведене елементе потврде или увјерења.

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави: увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

VI – Кoнкурснa кoмисиja утврђује кoje ћe сe стручнe oспoсoбљeнoсти, знaњa и вјeштинe прoвјeрaвaти у избoрнoм пoступку и нaчин њихoвe прoвјeрe.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о општој здравственој способности. Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама овог става.

VII – Рок за подношење пријава

Пријаве се достављају лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка, пријемна канцеларија број 7.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Контакт особа: Немања Вукелић, Стручни савјетник за људске ресурсе; телефон: 051/810-339.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске” Бања Лука.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 02-120-183/21
Датум: 11. мaртa 2021. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић