МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА БОЛЕСТИ ИНФЛУЕНЦЕ ПТИЦА

Post Date: 08/02/2024

МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА БОЛЕСТИ ИНФЛУЕНЦЕ ПТИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА БОЛЕСТИ ИНФЛУЕНЦЕ ПТИЦА

Збoг пoтврдe присуствa бoлeсти инфлуeнцe дивљих птицa нa пoдручjу грaдa Грaдишкa и oпштинe Србaц, Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Српскe дaнa, 7. фебруара 2024. године, дoниjeлo je Рjeшeњe кojим сe прoписуjу мjeрe зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe пojaвe и ширeњa бoлeсти инфлуeнцe птицa нa гoрe нaвeдeним пoдручjимa.

Зараженим подручјем одређује се круг од најмање три километра од жаришта на лoкацији у насељеном мјесту Градишка, небрањено подручје између Доње Долине и Орубице, Град Градишка, на коме је потврђено присуство болести инфлуенце дивљих птица.

Угроженим подручјем одређује се круг од најмање 10 километара од жаришта на локацији у насељеном мјесту Градишка, на коме је потврђено присуство болести инфлуенце дивљих птица, укључујући и заражено подручје.

Ради сузбијања и спречавања појаве и ширења болести инфлуенце птица на зараженом и угроженом подручју одређују се сљедеће мјере:

  1. Обавезно затварање и држање све живине, узгојене пернате дивљачи и птица у објектима за држање животиња,
  2. Обавезно одвојено држање домаћих патака и гусака од остале живине,
  3. Забрањује се употреба спољних спремника воде за живину, узгојену пернату дивљач и птице,
  4. Забрањује се снабдјевање живине водом из спремника површинских вода којим имају приступ дивље птице,
  5. Забрањује се лов пернате дивљачи и употреба птица из реда Anseriformes  и  Charadriiformes као мамаца,
  6. Забрањује се одржавање сајмова, изложби, спортских такмичења, као и сва друга окупљања живине, пернате дивљачи и птица на тржницама, приредбама и културним догађајима, укључујући летачка такмичења птица од једног до другог мјеста,
  7. Обавезно спровођење појачане дезинсекције превозних средстава којима се превозе пошиљке живине, јаја за валење, узгојене и дивље пернате дивљачи и птица, њихових производа и нуспроизвода, укључујући и лешеве,
  8. Обавезно осигурање и одржавање хигијенских услова и биосигурносних мјера у свим објектима за узгој и држање живине и пернете дивљачи и птица,
  9. Пријаву надлежној ветеринарској организацији угинућа и сваког контакта живине, узгојене и дивље пернате дивљачи и птица, са могуће зараженим птицама.

Мјере одређене овим рјешењем остају на снази док се на основу процјене ризика у односу на болест инфлуенцу птица не стекну услови за њихово укидање.