OGLAS o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Post Date: 08/06/2022

OGLAS o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD GRADIŠKA
GRADSKA UPRAVA
GRADONAČELNIK

 

Broj: 02/1-475- 42/22
Datum: 06.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (”Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 4. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12) i Odluke Skupštine Grada Gradiška o pristupanju prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije broj 01-022-335/19 od 15.07.2019. godine, Gradonačelnik Grada Gradiške raspisuje:

 

OGLAS
o prodaji nepokretnostiputem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

I

Prodaju se  nepokretnosti u vlasništvu Grada Gradiška putem licitacije radi privođenja trajnoj namjeni i to:

  1. Katastarska čestica broj 1136/104 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 1678 m2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od  92 290,00 KM (55,00 KM/1 m 2) ,
  2. Katastarska čestica broj 1136/106 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 2559 m 2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od 140 745,00 KM ( 55,00 KM/ 1 m 2),
  3. Katastarska čestica broj 1136/107 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine  1671 m 2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od  91 905,00 KM  ( 55,00 KM/ 1 m 2) ,
  4. Katastarska čestica broj 1136/108 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 2352 m2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od 129 360,00 KM (55,00 KM/1 m2) ,
  5. Katastarska čestica broj 1136/109 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 2065 m2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od 113 575 ,00 KM (55,00 KM/1 m2) ,
  6. Katastarska čestica broj 1136/111 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 3505 m2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od 210 300 ,00 KM (60,00 KM/1 m2) i
  7. Katastarska čestica broj 1136/113 „16. Krajiške brigade“ pašnjak 3. klase, površine 2894 m2 , upisana u l.n. broj 1912 k.o. Gradiška 1, radi izgradnje višeporodičnog stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni od 173 640 ,00 KM (60,00 KM/1 m2).

 

II

 Prodaja nepokretnosti iz prethodne tačke se vrši putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.
Postupak licitacije provodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta imenovana Rješenjem Skupštine Grada Gradiška (u daljem tekstu: Komisija) .

 

III

Pravo učešća u postupku prodaje  nepokretnosti iz tačke  I imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu  mogu biti vlasnici nekretnina koje se prodaju, uz uplatu kaucije koja iznosi 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti koja se licitira, s tim da taj iznos ne može biti niži od 1 000,00 KM, niti viši od 50000,00KM, i uračunava se u prodajnu cijenu, a u slučaju da učesnik licitacije ne izlicitira željenu  nepokretnost ista se vraća.
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u pisanoj formi.
Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.
Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Grada Gradiška broj 567-323-82000714-59 kod ATOS BANK a.d. Banja Luka, Filijala Gradiška prije početka postupka licitacije.

 

IV 

Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je23.06.2022. godinedo 15,00 sati.

Prijave se predaju  u prostorijama Gradske uprave, kancelarija br.7. Prijava treba da sadrži lične podatke o učesniku licitacije (ime, prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište firme, JMBG, odnosno JIB, broj lične karte, odnosno sudske registracije) i podatke o nepokretnosti  koju želi da kupi.

Dokaz o uplaćenoj kauciji se predaje neposredno Komisiji prije početka licitacije.

 

V 

Učesnici licitacije su dužni prije početka postupka javnog nadmetanja Komisiji priložiti dokaz o identitetu (lična karta, potvrda o registraciji pravnog lica), a ako se ne radi o licima koja lično učestvuju na licitaciji ili o zakonskim zastupnicima pravnih lica, isti su dužni priložiti i ovlašćenje za zastupanje (punomoć).

 

VI 

Prodaja predmetnih nepokretnosti po ovom oglasu će se održati   24.06.2022. godine sa početkom u09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Gradiška (Ul. Vidovdanska br. 1 A),kancelarija br. 47.

 

VII

Svim učesnicima licitacije biće prethodno omogućen uvid u postojeću prostorno – plansku dokumentaciju, uvid u izvode iz javnih registara nekretnina, uvid u kopiju katastarskog plana i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju, kao i obilazak nepokretnosti koje su predmet prodaje. Sve informacije o uslovima učešća na licitaciji, potrebnoj dokumentaciji, te nepokretnostima koje su predmet licitacije, mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Gradiška – Služba Gradonačelnika , kontakt-osoba Zorica Marković i Ivana Pećanin, kancelarija 65, kontakt-telefon 051/810-365.

 

VIII

Izlicitirana, odnosno utvrđena kupovna cijena nepokretnosti se plaća u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti, a kupac stupa u posjed kupljene nepokretnosti nakon plaćanja kupovne cijene.

 

IX 

Tekst oglasa će biti objavljen u „Glasu Srpske“, istaknut na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Gradiške, kao i na internet stranici Grada Gradiške (www.gradgradiska.com).

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                       Zoran Adžić