РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 21/10/2021

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишка

 Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачка радна мјеста у Градској управи града Градишка објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 14.10.2021. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 93/21 од 18.10.2021. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:

1) Јасминка Калајџија службеник, предсједник,

2) Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,

3) Слободанка Сладојевић службеник, члан,

4) Славко Тошић листа стручњака, члан и

5) Миодраг Бабић листа стручњака, члан.

  1. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).
  1. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.
  1. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
  1. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.
  1. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

 

Број: 03-111-365/21
Датум: 19.10.2021. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                            Зоран Аџић