ОДСЈЕК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

О НАМА


Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава.

Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су цивилне, хуманитарне и невојне природе.

Одсјек Цивилне заштите града Градишка бави се стручним,управним и другим пословима који се односе на:

 • Израду Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
 • Израду Програма развоја Цивилне заштите у систему заштите и спашавања,
 • Израду Плана заштите и спашавања од елементарне непогоде и друге несреће,
 • Предлаже програм вјежби, обучавања и опремања Штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова Цивилне заштите и Повјереника Цивилне заштите града Градишка,
 • Врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спашавање у случају   елементарне непогоде и друге несреће,
 • Организује рад Оперативно-комуникацијског центра града Градишка,
 • Организује извођење и праћење реализације обуке грађана на вршењу личне и узајамне заштите,
 • Врши евиденцију припадника Цивилне заштите и материјално-техничких средстава за потребе Цивилне заштите,
 • Учествује у стручним консултацијама са грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спашавања,
 • Подноси редовне и ванредне извјештаје о раду Градоначелнику и Републичкој управи Цивилне заштите РС,
 • Води послове евиденције и врши друге послове заштите и спашавања у складу са Законом и другим прописима.

Задатке Цивилне заштите града Градишка обављају слиједеће снаге:

 • Организационе јединице Градске управе
 • Професионалне и хитне службе,
 • Штабови за ванредне ситуације,
 • Привредна друштва чија дјелатност је важна за систем заштите и спашавања,
 • Јединице и специјалистички тимови Цивилне заштите града Градишка,
 • Повјереници Цивилне заштите,
 • Удружења грађана и друге невладине организације,

Активности заштите и спашавања манифестују се кроз провођење:

 1. Превентивне активности заштите и спашавања,
 2. Оперативне активности заштите и спашавања,
 3. Активности које се предузимају у случају непосредне пријетње и ризика од опасности,
 4. Активности које се предузимају за вријеме трајања ризика од опасности,
 5. Активности које се проводе приликом отклањања посљедица од настале опасности.

Послови Цивилне заштите, у Градској управи, града Градишка врше се у Одсјеку Цивилне заштите који је позициониран при Кабинету Градоначелника и има систематизована четири радна мјеста.