Друштвена инфрастурктура

Друштвена инфраструктура


Школство

Систем школства на подручју града Градишка чине јавне установе предшколског, основног и средњег образовања. Предшколско васпитање и образовање одвија се кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, чији је оснивач Град Градишка. Мрежу основних школа на подручју нашег града чини седам централних основних школа, двије подручне школе и 17 подручних одјељења, као и једна основна музичка школа. Средње образовање се стиче кроз рад три средње школе: Гимназије, Средње стручне и техничке школе и Техничке школе.

Предшколска установа

Предшколско васпитање и образовање у Градишци има дугу традицију. Дјелатност предшколског образовања уређена је Законом о предшколском васпитању и образовању, а на подручју нашег града се одвија кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ чији је оснивач Град Градишка.
Јавна предшколска установа се бави васпитањем и образовањем дјеце од 6 мјесеци до 6 година.
Установа се састоји из четири вртића и то:

 • Ципелићи (Сењак),
 • Пчелице (Центар),
 • Лептирић (Нова Топола) и
 • Бамби (Брестовчина).

У раду је заступљено неколико програма, и то:

 • основни цјелодневни програм у трајању од 11,30 часова дневно и
 • краћи периодични програми до три сата дневно

Радно вријеме установе је од 06,30 до 18,00 часова.

Предшколска установа континуирано ради од 1971.године и тренутно дјелатност обавља у три градска вртића и дјечијем вртићу у Новој Тополи.

Предшколска установа обиљежава низ манифестација и приређује бројне приредбе, како на нивоу града тако и у оквиру саме установе.

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске. Поменутим законом дефинисано је да основно образовање траје  девет година (три тријаде), да је бесплатно и обавезно за сву дјецу, по правилу, од шест до петнаест година. Такође је регулисано основно музичко и балетно образовање, основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама (специјална одјељења), те основно образовање и васпитање одраслих.
Настава и програмски задаци врше се у 7 централних школа, двије подручне школе и 17 подручних одјељења. На подручју града ради и Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“.
Основне школе на подручју града Градишка:

 • Основна школа „Васа Чубриловић” Градишка
 • Основна школа „Данило Борковић” Градишка
 • Основна школа „Козарска дјеца” Градишка
 • Основна школа „Младен Стојановић” Горњи Подградци
 • Основна школа „Петар Кочић“ Нова Топола
 • Основна школа „Свети Сава” Дубраве
 • Основна школа „Вук Стефановић Караџић” Турјак и
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић” Градишка

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању  регулисана је дјелатност средњих школа, у којима се остварењем наставног плана и програма у складу са законом стиче средње образовање.
Средње образовање није обавезно. Упис ученика у средњу школу врши се на основу јавног конкурса који расписује оснивач.
Средства за рад школа које оснива Република обезбјеђују се из буџета Републике, буџета Града и других извора. Град кроз Буџет обезбеђује средства за материјалне трошкове средњих школа, усавршавање наставника и стручних сарадника, те дио средстава за инвестиције у складу са могућностима.
Надзор над радом школа врши Министарство просвјете и културе Републике Српске, Републички педагошки завод и Републичка управа за инспекцијске послове.
Средње школе на подручју града Градишка

 • Гимназија  Градишка
 • Средња стручна и техничка школа Градишка
 • Техничка школа Градишка

Здравство

Носиоци здравствене заштите на подручју града Градишка су здравствене установе,  у државном сектору:

 • Болница,
 • Дом здравља и
 • Апотекарска установа

и приватном сектору:

 • приватне медицинске и стоматолошке ординације и апотеке

ЈЗУ “Болница” Градишка

Јавна здравствена установа “Болница” Градишка је основана  у складу са Законом о здравственој заштити од стране Владе Републике Српске на принципу подједнаке доступности свим грађанима.  Према мрежи здравствених установа Републике Српске, покрива град Градишку, општине Србац и Козарска Дубица, односно проводи секундарну здравствену заштиту за око 105.000 становника.

Дjелокруг рада ЈЗУ Болнице Градишка је обављање дијагностичког, амбулантног и болничког, односно, стационарног лијечења пацијената путем сљедећих организационих јединица:

I – МЕДИЦИНСКИ ДИО

 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
 3. ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ
 4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ХИРУРГИЈУ
 • Одсјек опште хирургије
 • Одсјек ортопедије са трауматологијом
 • Одсјек оториноларингологије
 • Одсјек урологије
 • Одсјек операциона сала са стерилизацијом
 • Одсјек за физијатрију
 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ
 • Одсјек неурологије
 • Одсјек психијатрије
 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ
 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ СA ИНТЕНЗИВНОМ ТЕРАПИЈОМ И  ЊЕГОМ
 3. ОДЈЕЉЕЊЕ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА
 4. СЛУЖБА ПРИЈЕМНО-УРГЕНТНОГ ТРАКТА СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ
 5. СЛУЖБА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ

II – ДИЈАГНОСТИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 1. СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОГИЈУ
 • Кабинет за РТГ
 • Кабинет за УЗВ
 • Кабинет за ЦТ
 • Кабинет за мамографију
 • Кабинет за дијаскопију
 • Кабинет за доплер крвних судова
 1. СЛУЖБА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
 • Oдсјек лабораторијске дијагностике
 • Oдсјек за патолошку анатомију и цитолошку дијагностику
 • Oдсјек за микробиологију са паразитологијом

Болница Градишка се по свом профилу и у односу на патологију коју обрађује убраја у болнице за акутну његу (према дефиницији, болница за акутну његу треба у потпуности рјешавати здравствена стања, проблеме, болести и повреде акутног карактера те хронична стања и болести у фази акутизације на нивоу секундарне здравствене заштите).

У погледу врста специјалности које ЈЗУ Болница Градишка посједује, може се закључити да је у просторном и кадровском смислу, али и по питању адекватне медицинске опреме, скоро потпуно оспособљена да испуњава улогу болнице за акутну његу.

С циљем побољшања квалитета здравствених услуга у Болници Градишка, организована је палијативна њега и збрињавање пацијената у будној коми. Палијативна медицина је потпуна брига о болесницима обољелим од неизљечивих болести ради постизања најбољег могућег квалитета живота за болеснике и њихове породице.

У складу са савременим стандардима за интензивну његу у Болници Градишка, организована је Јединица интензивног лијечења која ради као подршка не само за витално угрожене пацијенте који захтијевају посебан надзор због коморбидитета који су у вези са основном болешћу због којих је пацијент оперисан, а које су повећавале оперативни ризик од АСА скора III и више него као подршка и другим гранама медицине које су заступљене у болници, односно проводи се респираторна терапија са НИВ и КМВ зависно о стању пацијента, лијече се шокна и септична стања, акутни мождани удар који захтијева тромболизу те тешки инфаркти миокарда који се не могу лијечити у коронарној јединици, јер захтијевају додатне мјере лијечења, едем плућа и друга стања која су дефинисана процедурама.

Због брже и промптније обраде пацијента и постављања адекватне дијагнозе, у склопу пријемно-ургентног тракта, организована је дневна болница која се  показала нарочито  ефикасном за пацијенте који примају једнодневну терапију (лијек или трансфузију), код дијагностичких процедура које се раде под анестезијом (ендоскопске процедуре, КОР биопсија) или за пацијенте који прије пријема у болницу нису дијагностички обрађени.

 

ЈЗУ “Дом здравља” Градишка

Јавна здравствена установа “Дом здравља” Градишка становништву града Градишка пружа здравствене услуге из области примарне и дијела секундарне здравствене заштите.

Организационе цјелине су  Службе, Центри и Јединица.

 1. Служба породичне медицине,
 2. Служба хитне медицинске помоћи,
 3. Консултативно-специјалистичка служба: педијатрија, гинекологија и РТГ дијагностика,
 4. Хигијенско-епидемиолошка служба,
 5. Служба лабораторијске дијагностике,
 6. Стоматолошка служба,
 7. Центар за заштиту менталног здравља,
 8. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
 9. Служба за правне, кадровске и опште послове,
 10. Служба за економско-финансијске послове и
 11. Јединица за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга

Претежна дјелатност је дјелатност породичне медицине која се одвија кроз тимове породичне медицине ( ТПМ) и то :

 • Градишка – 13 тимова
 • Ламинци – 1 тим
 • Дубраве – 1 тим
 • Нова Топола – 6 тимова
 • Доња Јурковица – 1 тим
 • Турјак – 1 тим
 • Горњи Подградци – 2 тима
 • Орахова – 1 тим

Укупно:   26 тимова

Формиран је Примарни тим, смјештен у  просторијама Хитне помоћи, чији је задатак да прима пацијенте којима, због многих разлога нису доступни њихови породични љекари.

Поред Примарног тима породичне медицине организован је и патронажни вид здравствене заштите (кућне посјете) чији је основни задатак да попуни вакум између пацијената и љекара. Ова служба, између осталог, врши контролу и увид над примјеном прописане лијечничке терапије, обилази тешко обољеле пацијенте и пацијенте у стању социјалне потребе, који нису у могућности да дођу до љекара.

Како би се повећала ефикасност и пропулзивност лабораторије набављен је савремени бројач крвних елемената који има могућност обраде око 100 анализа у минути.

Завидан ниво рада Хитне помоћи остварен је увођењем два дежурна тима хитне медицинске помоћи и једног тима у приправности.

 

ЈЗУ “Апотека Градишка”

Јавна здравствена установа “Апотека Градишка” функционише у овом облику организовања од 29. маја 2009. године, Од 25. априла 1994. године до наведеног датума,  ова установа је обављала дјелатност под називом „АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА“ п.о. Градишка.

Организационе цјелине:

I  СЕКТОР АПОТЕКА И АПОТЕКАРСКИХ СТАНИЦА

У саставу ове службе је мрежа апотека и апотекарских станица које покривају цјелокупно подручје града Градишка снабдијевањем осигураника и становништва лијековима, медицинским средствима и санитетским материјалом.

У сектору апотека и апотекарских станица послују сљедеће апотеке:

 • “Здравље”, “Центар”, “Ас” и “Мента” у Градишци,
 • “Нова Топола” у Новој Тополи,
 • “Козара” у Горњим Подградцима,
 • “Фармациа” у Лакташима,
 • “Врбас” у Бањалуци.

Двије апотекарске станице  су лоциране у Турјаку и Орахови.

У свакој апотеци и апотекарској станици могу се добити лијекови на рецепт са Позитивне листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске, под истим условима како је то регулисано важећим прописима.

II  СЕКТОР ПРОИЗВОДНО-ГАЛЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

У саставу ЈЗУ ”Апотека Градишка” Градишка, ради и Производно-галенска лабораторија “ГАЛЕНФАРМ” д.о.о., која се бави производњом галенских препарата и једина је Производно – галенска лабораторија на подручју Републике Српске, која послује у саставу јавне здравствене установе. Иста је оспособљена за производњу галенских препарата за  потребе других здравствених установа.

“Галенфарм” у оквиру своје основне дјелатности производи сљедеће фармацеутске препарате:

 • Лијекови (kalii chloride – комбиновани прашак),
 • Хербални љековити производи,
 • Дијететски производи  и
 • Галенски производи.

У „Галенфарм“ д.о.о. Градишка набављена је неопходна опрема за производњу и то аутоматска пунилица – Flex feed. Циљ ове набавке био је стварање услова за проширење постојеће производње и увођење нове линије производа у производном програму “Галенфарм” д.о.о. Градишка (нови производи из области гелова, крема, масти, течних пудера и уља), а све како би се остварила што боља реализација, односно продаја како постојећим тако и потенцијалним купцима.

III СЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

У сектору административно-стручних послова обављају се послови финансија и комерцијале, књиговодства, плана, анализе и контроле, правни, општи и кадровски послови, израда и достава извјештаја за статистику и сви остали послови администрације по указаној потреби.

Култура

Централно мјесто културних збивања и манифестација је Културни центар Градишка, који располаже просторним и техничким могућностима највишег нивоа.

На руралном подручју постоји већи број домова културе који у основи покривају готово све дијелове града. Град Градишка издваја значајна средства за учешће у финансирању бројних културних пројеката и програма, реализацију традиционалних  међународних и локалних смотри и фестивала као и других културних програма.

Установе културе на подручју града Градишка су:

 • ЈУ “Културни центар”
 • ЈУ “Народна библиотека”
 • ЈУ “Завичајни музеј”
 • Основна музичка школа “Бранко Смиљанић”

Спорт

На територији општине Градишка активно дјелују 73 спортске организације и то: 26 фудбалских клубовa, 40 клубова дворанских и других спортова и шест спортских асоцијација.
Евидентан је и стални пораст броја грађана који се баве такмичарским спортом, односно спортском рекреацијом.

Фудбал

Фудбалски клубови са подручја наше општине су учлањени у Општински фудбалски савез Градишка који окупља 28 клубова са 1400 регистрованих играча, а од тог броја је преко 500 играча млађих селекција (пионири, кадети и јуниори).
У Подручни фудбалски савез је учлањено 48 клубова са подручја општина Србац, Лакташи, Прњавор и Градишка.

Најстарији фудбалски клуб на подручју бившег Градишког среза била је „Слога“ из Горњих Подградаца која је основана давне 1926. године, док је најуспјешнији фудбалски клуб ФК „Козара“ основан 1945. године.

ФК „Козара“ је најорганизованији клуб наше општине и као такав је наступао у лигама Републике Српске и Босне и Херцеговине. Добрим резултатима могу се похвалити и играчи млађих селекција који су наступали у разним репрезентативним селекцијама РС и БиХ.

ПРЕГЛЕД ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
• ФК „КОЗАРА” Градишка
• ФК „ЈЕДИНСТВО” Жеравица
• ФК „ЈАБЛАНИЦА-ДИОНИС” Јабланица
• ФК „ДУБРАВЕ” Дубраве
• ФК „МЛАДОСТ” Сеферовци
• ФК „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• ФК „КОЗАРА” Турјак
• ФК „ТОРПЕДО” Церовљани
• ФК „БРАТСТВО” Козинци
• ФК „СЛОГА–ДИПО” Горњи Подградци
• ФК „БИСЕРИ” Чатрња
• ФК „КАЛЕМИ” Требовљани
• ФК „ЛАМИНЦИ” Ламинци
• ФК „ПОЛЕТ” Елезагићи
• ФК „СТЕВАН ДУКИЋ” Рогољи
• ФК „БОРАЦ” Машићи
• ФК „РОМАНОВЦИ” Романовци
• ФК „ОБРАДОВАЦ” Градишка
• ФК „ВИЛУСИ” Вилуси
• ФК „13 СКОЈЕВКИ” Грбавци
• ФК „СЛОБОДА” Доњи Подградци
• ФК „БРАТСТВО” Орахова
• ФК „РАТАР” Стара Топола
• ФК „ОФК ОМЛАДИНАЦ” Градишка
• ФК „СТАРС” Градишка
• Клуб малог фудбала „ГРАДИШКА“ Градишка

Дворански и други спортови

На подручју општине Градишка регистровано је 40 клубова дворанских и других спортова (четири кошаркашка, три одбојкашка, два шаховскa, четири куглашка, два тениска, три карате клуба,  два аутомобилистичка, два фитнес и по један ронилачки, атлетски, рукометни, кајакашки, спортско-риболовни, спортско-плесни, коњички, мотоциклистички, џију-џицу,  клуб реалног аикидоа, планинарски и кошаркашки клуб инвалида) те седам  спортских асоцијација (Општински и Подручни фудбалски савез Градишка, Спортски клуб „Олимпик”, Асоцијација спортских менаџера РС, Друштво педагога физичке културе, Асоцијација „Спорт за све” и Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка).

КЛУБОВИ ДВОРАНСКИХ И ДРУГИХ СПОРТОВА

• Кошаркашки клуб „КОЗАРА ГРАДИШКА 1980” Градишка
• Куглашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Женски кошаркашки клуб “„КОЗАРА” Градишка
• Куглашки клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Куглашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Куглашки клуб „ПОСАВИНА“ ГРАДИШКА
• Кошаркашки клуб инвалида „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „SERVITIUM” Градишка
• Женски одбојкашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Кошаркашки клуб “„ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Омладински кошаркашки клуб „КОЗАРА“ Градишка
• Шаховски клуб “КОЗАРА” Градишка
• Шаховски клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ТОПБАСКЕТ“ Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ Лидер“ Градишка
• Центар за подводне активности „СВЕТИ НИКОЛА” Градишка
• Омладински рукометни клуб „Козара“ Градишка
• Ауто-мото клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Ауто-клуб „TAXI BAR” Градишка
• Мото-клуб „GREMIUM” Градишка
• Карате клуб „СОКО” Градишка
• Карате клуб „НИТЕН” Градишка
• Карате клуб „СЕНСЕИ КАРАТЕ ДО” Нова Топола
• Удружење грађана „Атлетско рекреативни клуб“ Градишка
• Клуб реалног аикидоа “„ГРАДИШКА” Градишка
• Спортско риболовно друштво „АМУР” Градишка
• Коњички клуб „ПОСАВКО” Градишка
• Џиу џицу клуб „САМУРАЈ” Градишка
• Плесни студио „DANCE STEP“ Градишка
• Тениски клуб „НOВА ТОПОЛА“ Нова Топола
• Тениски клуб „БРАЋА КОВАЧЕВИЋ“ Градишкa
• Шаховски клуб „ПОТКОЗАРЈЕ“ Горњи Подградци
• Шаховски клуб „ЛИСКОВАЦ“ Лисковац
• Кајак кану клуб „САВА“, Градишка
• Планинарско-спортско друштво „ПАТРИЈА“ Градишка
• Фитнес клуб „АCADEMIC“ Градишка
• Фитнес клуб „МILLENNIUM“ Градишка
• Клуб одбојке на пијеску „АС“ Градишка
• Клуб слободне борбе „ ММА DONSKOY“ Градишка

Спортски савези (удружења)
• Општински фудбалски савез Градишка
• Подручни фудбалски савез Градишка
• Асоцијација спортских менаџера РС Градишка
• Друштво педагога физичке културе Градишка
• Спортски клуб „Олимпик” Градишка
• Асоцијација „Спорт за све“ Градишка
• Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка

РБ Назив удружења Адреса Заступник
1 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Жељко Штрбац
2 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА-ЖРТАВА РАТА ГРАДИШКА Видовданска 1А, Градишка Маринко Зељко
3 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ГРАДИШКА Видовданска 1а зграда АПИФ-а 1. спрат канц. 18, Градишка Далибор Видић
4 ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА ГРАДИШКА Бановић Страхиње 69, Градишка Мирослав Бабичић
5 Удружење жена “ЦРВЕНА РУЖА” Градишка Трг Светог Саве 6, Градишка Гордана Тодоровић
6 УДРУЖЕЊЕ АМПУТИРАЦА “УДАС” ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Саша Дејановић
7 УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА “ЛУЧА” ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Мајора Милана Тепића 5, Градишка Тонко Јанковић
8 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – ДРУШТВО ПОШТОВАЛАЦА ИСТОРИЈЕ, КОЛЕКЦИОНАРА НУМИЗМАТИКЕ, ФИЛАТЕЛИЈЕ, ХЕРАЛДИКЕ И МИЛИТАРИЈЕ ГРАДИШКА – ДЕНАРИУС Јована Рашковића 6, Градишка Игор Илијев
9 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ” НАША ЈАБЛАНИЦА” ГРАДИШКА ЧАТРЊА ББ, Чатрња, Градишка Жељко Миливојевић
10 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “НАША САВА” ГРАДИШКА Кнеза Лазара 2, Градишка Дарио Лацковић
11 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОДРЖИВ ПОВРАТАК” ГРАДИШКА Светих врача бб, Градишка Сакиба Шахиновић
12 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ПЕТАР КОЧИЋ” РОМАНОВЦИ, НОВА ТОПОЛА РОМАНОВЦИ ББ, Романовци, Градишка Жана Ковачевић
13 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СА АУТИЗМОМ “ДУГА”,ГРАДИШКА Мирка Кочића 2, Градишка Саша Касагић
14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ‘РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР’ ГРАДИШКА Гаврила Принципа 2, Градишка Александар Машић
15 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СКОМРАХ” – УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
16 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ТЕРНИПЕ РОМАНО” ГРАДИШКА БРЕЗИК ЛАМИНЦИ ББ, Ламинци Брезици, Градишка Машић Сандра
17 УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДИШКА БОК ЈАНКОВАЦ ББ, Бок Јанковац, Градишка Ратко Васић
18 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Чикић Милован
19 УДРУЖЕЊЕ ‘МОСТ’ ГРАДИШКА Спомен парк слободе ББ, Градишка Дајана Каран
20 УДРУЖЕЊЕ ПОЉАКА И ПРИЈАТЕЉА ‘МАК’ ОПШТИНА ГРАДИШКА Турјак-Челиновац бб, Турјак, Градишка Марија Буганик
21 УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА СА ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ ОПШТИНА ГРАДИШКА Драгана Драгановића 8, Градишка Топић Радмила
22 УДРУЖЕЊЕ РОМА “ДАН-ДИВЕ ГРАДИШКА” Обала Војводе Степе 6, Градишка Мехмед Кахрић
23 УДРУЖЕЊЕ РОМА “СУНЦЕ-КХАМ” ГРАДИШКА САВСКА ББ, Градишка Ариф Бегановић
24 УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Видивданска ББ, Угловница ИИ, Градишка Данијела Машић
25 УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА “СВЈЕТЛОСТ” ГРАДИШКА Обала војводе Степе 6, Градишка, Валентина Перић
26 УДРУЖЕЊЕ УКРАЈИНАЦА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА “ВЕРХОВЕНА” ГРАДИШКА Церовљани 45, Церовљани, Градишка Србачки пут 30, 78418 Н. Топола Данијела Тркуља
27 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ЛИЦИМА Козарских бригара 16, Градишка Драгослав Шиник
28 УДРУЖЕЊЕ “ЖЕНА И ПОРОДИЦА” ГРАДИШКА Ивањданска 1, Градишка Десанка Рађевић
29 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ‘МАЈКА’ РОГОЉИ Рогољи бб, Градишка Љубица Митровић
30 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОБОЉЕЛИХ ОД РАКА ДОЈКЕ “НАРЦИС” ГРАДИШКА Младена Стојановића бб, Градишка Милена Ковачевић
31 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Видовданска бб, Градишка Божица Живковић Рајилић
32 УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊА ЛУКА,КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДИШКА Петра Пеције 25, Градишка Наташа Шврака
33 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Јован Зељковић
34 УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОДРУЖНИЦА КЊИЖЕВНИКА ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
35 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Борко Девић
36 РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР Видовданска бб, Градишка Александар Машић
37 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ИЗЛАЗАК СУНЦА” ГРАДИШКА Дубраве бб, Градишка Ениса Сухоњиц
38 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Поповић Остоја
39 ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА САВУС Видовданска 7, Градишка Игор Тривић
40 УДРУЖЕЊ ГРАЂАНА “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДГРАЦИ” Горњи Подградци бб, Градишка Слободан Шмитран
41 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “МИКРО МРЕЖА” ГРАДИШКА Ламинци Брезици 706, Градишка Бојан Тргић
42 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА “АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО” КОЧИЋЕВО Србачки пут бб, Градишка Жељка Деспотовић
43 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАДИШКА ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ “ГРИН” ГРАДИШКА Милоша Црњанског 60, Градишка Душан Ристић
+ Школство

Школство

Систем школства на подручју града Градишка чине јавне установе предшколског, основног и средњег образовања. Предшколско васпитање и образовање одвија се кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, чији је оснивач Град Градишка. Мрежу основних школа на подручју нашег града чини седам централних основних школа, двије подручне школе и 17 подручних одјељења, као и једна основна музичка школа. Средње образовање се стиче кроз рад три средње школе: Гимназије, Средње стручне и техничке школе и Техничке школе.

Предшколска установа

Предшколско васпитање и образовање у Градишци има дугу традицију. Дјелатност предшколског образовања уређена је Законом о предшколском васпитању и образовању, а на подручју нашег града се одвија кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ чији је оснивач Град Градишка.
Јавна предшколска установа се бави васпитањем и образовањем дјеце од 6 мјесеци до 6 година.
Установа се састоји из четири вртића и то:

 • Ципелићи (Сењак),
 • Пчелице (Центар),
 • Лептирић (Нова Топола) и
 • Бамби (Брестовчина).

У раду је заступљено неколико програма, и то:

 • основни цјелодневни програм у трајању од 11,30 часова дневно и
 • краћи периодични програми до три сата дневно

Радно вријеме установе је од 06,30 до 18,00 часова.

Предшколска установа континуирано ради од 1971.године и тренутно дјелатност обавља у три градска вртића и дјечијем вртићу у Новој Тополи.

Предшколска установа обиљежава низ манифестација и приређује бројне приредбе, како на нивоу града тако и у оквиру саме установе.

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске. Поменутим законом дефинисано је да основно образовање траје  девет година (три тријаде), да је бесплатно и обавезно за сву дјецу, по правилу, од шест до петнаест година. Такође је регулисано основно музичко и балетно образовање, основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама (специјална одјељења), те основно образовање и васпитање одраслих.
Настава и програмски задаци врше се у 7 централних школа, двије подручне школе и 17 подручних одјељења. На подручју града ради и Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“.
Основне школе на подручју града Градишка:

 • Основна школа „Васа Чубриловић” Градишка
 • Основна школа „Данило Борковић” Градишка
 • Основна школа „Козарска дјеца” Градишка
 • Основна школа „Младен Стојановић” Горњи Подградци
 • Основна школа „Петар Кочић“ Нова Топола
 • Основна школа „Свети Сава” Дубраве
 • Основна школа „Вук Стефановић Караџић” Турјак и
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић” Градишка

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању  регулисана је дјелатност средњих школа, у којима се остварењем наставног плана и програма у складу са законом стиче средње образовање.
Средње образовање није обавезно. Упис ученика у средњу школу врши се на основу јавног конкурса који расписује оснивач.
Средства за рад школа које оснива Република обезбјеђују се из буџета Републике, буџета Града и других извора. Град кроз Буџет обезбеђује средства за материјалне трошкове средњих школа, усавршавање наставника и стручних сарадника, те дио средстава за инвестиције у складу са могућностима.
Надзор над радом школа врши Министарство просвјете и културе Републике Српске, Републички педагошки завод и Републичка управа за инспекцијске послове.
Средње школе на подручју града Градишка

 • Гимназија  Градишка
 • Средња стручна и техничка школа Градишка
 • Техничка школа Градишка
+ Здравство

Здравство

Носиоци здравствене заштите на подручју града Градишка су здравствене установе,  у државном сектору:

 • Болница,
 • Дом здравља и
 • Апотекарска установа

и приватном сектору:

 • приватне медицинске и стоматолошке ординације и апотеке

ЈЗУ “Болница” Градишка

Јавна здравствена установа “Болница” Градишка је основана  у складу са Законом о здравственој заштити од стране Владе Републике Српске на принципу подједнаке доступности свим грађанима.  Према мрежи здравствених установа Републике Српске, покрива град Градишку, општине Србац и Козарска Дубица, односно проводи секундарну здравствену заштиту за око 105.000 становника.

Дjелокруг рада ЈЗУ Болнице Градишка је обављање дијагностичког, амбулантног и болничког, односно, стационарног лијечења пацијената путем сљедећих организационих јединица:

I – МЕДИЦИНСКИ ДИО

 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
 3. ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ
 4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ХИРУРГИЈУ
 • Одсјек опште хирургије
 • Одсјек ортопедије са трауматологијом
 • Одсјек оториноларингологије
 • Одсјек урологије
 • Одсјек операциона сала са стерилизацијом
 • Одсјек за физијатрију
 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ
 • Одсјек неурологије
 • Одсјек психијатрије
 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ
 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ СA ИНТЕНЗИВНОМ ТЕРАПИЈОМ И  ЊЕГОМ
 3. ОДЈЕЉЕЊЕ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА
 4. СЛУЖБА ПРИЈЕМНО-УРГЕНТНОГ ТРАКТА СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ
 5. СЛУЖБА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ

II – ДИЈАГНОСТИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 1. СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОГИЈУ
 • Кабинет за РТГ
 • Кабинет за УЗВ
 • Кабинет за ЦТ
 • Кабинет за мамографију
 • Кабинет за дијаскопију
 • Кабинет за доплер крвних судова
 1. СЛУЖБА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
 • Oдсјек лабораторијске дијагностике
 • Oдсјек за патолошку анатомију и цитолошку дијагностику
 • Oдсјек за микробиологију са паразитологијом

Болница Градишка се по свом профилу и у односу на патологију коју обрађује убраја у болнице за акутну његу (према дефиницији, болница за акутну његу треба у потпуности рјешавати здравствена стања, проблеме, болести и повреде акутног карактера те хронична стања и болести у фази акутизације на нивоу секундарне здравствене заштите).

У погледу врста специјалности које ЈЗУ Болница Градишка посједује, може се закључити да је у просторном и кадровском смислу, али и по питању адекватне медицинске опреме, скоро потпуно оспособљена да испуњава улогу болнице за акутну његу.

С циљем побољшања квалитета здравствених услуга у Болници Градишка, организована је палијативна њега и збрињавање пацијената у будној коми. Палијативна медицина је потпуна брига о болесницима обољелим од неизљечивих болести ради постизања најбољег могућег квалитета живота за болеснике и њихове породице.

У складу са савременим стандардима за интензивну његу у Болници Градишка, организована је Јединица интензивног лијечења која ради као подршка не само за витално угрожене пацијенте који захтијевају посебан надзор због коморбидитета који су у вези са основном болешћу због којих је пацијент оперисан, а које су повећавале оперативни ризик од АСА скора III и више него као подршка и другим гранама медицине које су заступљене у болници, односно проводи се респираторна терапија са НИВ и КМВ зависно о стању пацијента, лијече се шокна и септична стања, акутни мождани удар који захтијева тромболизу те тешки инфаркти миокарда који се не могу лијечити у коронарној јединици, јер захтијевају додатне мјере лијечења, едем плућа и друга стања која су дефинисана процедурама.

Због брже и промптније обраде пацијента и постављања адекватне дијагнозе, у склопу пријемно-ургентног тракта, организована је дневна болница која се  показала нарочито  ефикасном за пацијенте који примају једнодневну терапију (лијек или трансфузију), код дијагностичких процедура које се раде под анестезијом (ендоскопске процедуре, КОР биопсија) или за пацијенте који прије пријема у болницу нису дијагностички обрађени.

 

ЈЗУ “Дом здравља” Градишка

Јавна здравствена установа “Дом здравља” Градишка становништву града Градишка пружа здравствене услуге из области примарне и дијела секундарне здравствене заштите.

Организационе цјелине су  Службе, Центри и Јединица.

 1. Служба породичне медицине,
 2. Служба хитне медицинске помоћи,
 3. Консултативно-специјалистичка служба: педијатрија, гинекологија и РТГ дијагностика,
 4. Хигијенско-епидемиолошка служба,
 5. Служба лабораторијске дијагностике,
 6. Стоматолошка служба,
 7. Центар за заштиту менталног здравља,
 8. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
 9. Служба за правне, кадровске и опште послове,
 10. Служба за економско-финансијске послове и
 11. Јединица за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга

Претежна дјелатност је дјелатност породичне медицине која се одвија кроз тимове породичне медицине ( ТПМ) и то :

 • Градишка – 13 тимова
 • Ламинци – 1 тим
 • Дубраве – 1 тим
 • Нова Топола – 6 тимова
 • Доња Јурковица – 1 тим
 • Турјак – 1 тим
 • Горњи Подградци – 2 тима
 • Орахова – 1 тим

Укупно:   26 тимова

Формиран је Примарни тим, смјештен у  просторијама Хитне помоћи, чији је задатак да прима пацијенте којима, због многих разлога нису доступни њихови породични љекари.

Поред Примарног тима породичне медицине организован је и патронажни вид здравствене заштите (кућне посјете) чији је основни задатак да попуни вакум између пацијената и љекара. Ова служба, између осталог, врши контролу и увид над примјеном прописане лијечничке терапије, обилази тешко обољеле пацијенте и пацијенте у стању социјалне потребе, који нису у могућности да дођу до љекара.

Како би се повећала ефикасност и пропулзивност лабораторије набављен је савремени бројач крвних елемената који има могућност обраде око 100 анализа у минути.

Завидан ниво рада Хитне помоћи остварен је увођењем два дежурна тима хитне медицинске помоћи и једног тима у приправности.

 

ЈЗУ “Апотека Градишка”

Јавна здравствена установа “Апотека Градишка” функционише у овом облику организовања од 29. маја 2009. године, Од 25. априла 1994. године до наведеног датума,  ова установа је обављала дјелатност под називом „АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА“ п.о. Градишка.

Организационе цјелине:

I  СЕКТОР АПОТЕКА И АПОТЕКАРСКИХ СТАНИЦА

У саставу ове службе је мрежа апотека и апотекарских станица које покривају цјелокупно подручје града Градишка снабдијевањем осигураника и становништва лијековима, медицинским средствима и санитетским материјалом.

У сектору апотека и апотекарских станица послују сљедеће апотеке:

 • “Здравље”, “Центар”, “Ас” и “Мента” у Градишци,
 • “Нова Топола” у Новој Тополи,
 • “Козара” у Горњим Подградцима,
 • “Фармациа” у Лакташима,
 • “Врбас” у Бањалуци.

Двије апотекарске станице  су лоциране у Турјаку и Орахови.

У свакој апотеци и апотекарској станици могу се добити лијекови на рецепт са Позитивне листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске, под истим условима како је то регулисано важећим прописима.

II  СЕКТОР ПРОИЗВОДНО-ГАЛЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

У саставу ЈЗУ ”Апотека Градишка” Градишка, ради и Производно-галенска лабораторија “ГАЛЕНФАРМ” д.о.о., која се бави производњом галенских препарата и једина је Производно – галенска лабораторија на подручју Републике Српске, која послује у саставу јавне здравствене установе. Иста је оспособљена за производњу галенских препарата за  потребе других здравствених установа.

“Галенфарм” у оквиру своје основне дјелатности производи сљедеће фармацеутске препарате:

 • Лијекови (kalii chloride – комбиновани прашак),
 • Хербални љековити производи,
 • Дијететски производи  и
 • Галенски производи.

У „Галенфарм“ д.о.о. Градишка набављена је неопходна опрема за производњу и то аутоматска пунилица – Flex feed. Циљ ове набавке био је стварање услова за проширење постојеће производње и увођење нове линије производа у производном програму “Галенфарм” д.о.о. Градишка (нови производи из области гелова, крема, масти, течних пудера и уља), а све како би се остварила што боља реализација, односно продаја како постојећим тако и потенцијалним купцима.

III СЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

У сектору административно-стручних послова обављају се послови финансија и комерцијале, књиговодства, плана, анализе и контроле, правни, општи и кадровски послови, израда и достава извјештаја за статистику и сви остали послови администрације по указаној потреби.

+ Култура

Култура

Централно мјесто културних збивања и манифестација је Културни центар Градишка, који располаже просторним и техничким могућностима највишег нивоа.

На руралном подручју постоји већи број домова културе који у основи покривају готово све дијелове града. Град Градишка издваја значајна средства за учешће у финансирању бројних културних пројеката и програма, реализацију традиционалних  међународних и локалних смотри и фестивала као и других културних програма.

Установе културе на подручју града Градишка су:

 • ЈУ “Културни центар”
 • ЈУ “Народна библиотека”
 • ЈУ “Завичајни музеј”
 • Основна музичка школа “Бранко Смиљанић”
+ Спорт

Спорт

На територији општине Градишка активно дјелују 73 спортске организације и то: 26 фудбалских клубовa, 40 клубова дворанских и других спортова и шест спортских асоцијација.
Евидентан је и стални пораст броја грађана који се баве такмичарским спортом, односно спортском рекреацијом.

Фудбал

Фудбалски клубови са подручја наше општине су учлањени у Општински фудбалски савез Градишка који окупља 28 клубова са 1400 регистрованих играча, а од тог броја је преко 500 играча млађих селекција (пионири, кадети и јуниори).
У Подручни фудбалски савез је учлањено 48 клубова са подручја општина Србац, Лакташи, Прњавор и Градишка.

Најстарији фудбалски клуб на подручју бившег Градишког среза била је „Слога“ из Горњих Подградаца која је основана давне 1926. године, док је најуспјешнији фудбалски клуб ФК „Козара“ основан 1945. године.

ФК „Козара“ је најорганизованији клуб наше општине и као такав је наступао у лигама Републике Српске и Босне и Херцеговине. Добрим резултатима могу се похвалити и играчи млађих селекција који су наступали у разним репрезентативним селекцијама РС и БиХ.

ПРЕГЛЕД ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
• ФК „КОЗАРА” Градишка
• ФК „ЈЕДИНСТВО” Жеравица
• ФК „ЈАБЛАНИЦА-ДИОНИС” Јабланица
• ФК „ДУБРАВЕ” Дубраве
• ФК „МЛАДОСТ” Сеферовци
• ФК „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• ФК „КОЗАРА” Турјак
• ФК „ТОРПЕДО” Церовљани
• ФК „БРАТСТВО” Козинци
• ФК „СЛОГА–ДИПО” Горњи Подградци
• ФК „БИСЕРИ” Чатрња
• ФК „КАЛЕМИ” Требовљани
• ФК „ЛАМИНЦИ” Ламинци
• ФК „ПОЛЕТ” Елезагићи
• ФК „СТЕВАН ДУКИЋ” Рогољи
• ФК „БОРАЦ” Машићи
• ФК „РОМАНОВЦИ” Романовци
• ФК „ОБРАДОВАЦ” Градишка
• ФК „ВИЛУСИ” Вилуси
• ФК „13 СКОЈЕВКИ” Грбавци
• ФК „СЛОБОДА” Доњи Подградци
• ФК „БРАТСТВО” Орахова
• ФК „РАТАР” Стара Топола
• ФК „ОФК ОМЛАДИНАЦ” Градишка
• ФК „СТАРС” Градишка
• Клуб малог фудбала „ГРАДИШКА“ Градишка

Дворански и други спортови

На подручју општине Градишка регистровано је 40 клубова дворанских и других спортова (четири кошаркашка, три одбојкашка, два шаховскa, четири куглашка, два тениска, три карате клуба,  два аутомобилистичка, два фитнес и по један ронилачки, атлетски, рукометни, кајакашки, спортско-риболовни, спортско-плесни, коњички, мотоциклистички, џију-џицу,  клуб реалног аикидоа, планинарски и кошаркашки клуб инвалида) те седам  спортских асоцијација (Општински и Подручни фудбалски савез Градишка, Спортски клуб „Олимпик”, Асоцијација спортских менаџера РС, Друштво педагога физичке културе, Асоцијација „Спорт за све” и Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка).

КЛУБОВИ ДВОРАНСКИХ И ДРУГИХ СПОРТОВА

• Кошаркашки клуб „КОЗАРА ГРАДИШКА 1980” Градишка
• Куглашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Женски кошаркашки клуб “„КОЗАРА” Градишка
• Куглашки клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Куглашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Куглашки клуб „ПОСАВИНА“ ГРАДИШКА
• Кошаркашки клуб инвалида „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „SERVITIUM” Градишка
• Женски одбојкашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Кошаркашки клуб “„ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Омладински кошаркашки клуб „КОЗАРА“ Градишка
• Шаховски клуб “КОЗАРА” Градишка
• Шаховски клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ТОПБАСКЕТ“ Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ Лидер“ Градишка
• Центар за подводне активности „СВЕТИ НИКОЛА” Градишка
• Омладински рукометни клуб „Козара“ Градишка
• Ауто-мото клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Ауто-клуб „TAXI BAR” Градишка
• Мото-клуб „GREMIUM” Градишка
• Карате клуб „СОКО” Градишка
• Карате клуб „НИТЕН” Градишка
• Карате клуб „СЕНСЕИ КАРАТЕ ДО” Нова Топола
• Удружење грађана „Атлетско рекреативни клуб“ Градишка
• Клуб реалног аикидоа “„ГРАДИШКА” Градишка
• Спортско риболовно друштво „АМУР” Градишка
• Коњички клуб „ПОСАВКО” Градишка
• Џиу џицу клуб „САМУРАЈ” Градишка
• Плесни студио „DANCE STEP“ Градишка
• Тениски клуб „НOВА ТОПОЛА“ Нова Топола
• Тениски клуб „БРАЋА КОВАЧЕВИЋ“ Градишкa
• Шаховски клуб „ПОТКОЗАРЈЕ“ Горњи Подградци
• Шаховски клуб „ЛИСКОВАЦ“ Лисковац
• Кајак кану клуб „САВА“, Градишка
• Планинарско-спортско друштво „ПАТРИЈА“ Градишка
• Фитнес клуб „АCADEMIC“ Градишка
• Фитнес клуб „МILLENNIUM“ Градишка
• Клуб одбојке на пијеску „АС“ Градишка
• Клуб слободне борбе „ ММА DONSKOY“ Градишка

Спортски савези (удружења)
• Општински фудбалски савез Градишка
• Подручни фудбалски савез Градишка
• Асоцијација спортских менаџера РС Градишка
• Друштво педагога физичке културе Градишка
• Спортски клуб „Олимпик” Градишка
• Асоцијација „Спорт за све“ Градишка
• Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка

+ Удружења
РБ Назив удружења Адреса Заступник
1 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Жељко Штрбац
2 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА-ЖРТАВА РАТА ГРАДИШКА Видовданска 1А, Градишка Маринко Зељко
3 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ГРАДИШКА Видовданска 1а зграда АПИФ-а 1. спрат канц. 18, Градишка Далибор Видић
4 ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА ГРАДИШКА Бановић Страхиње 69, Градишка Мирослав Бабичић
5 Удружење жена “ЦРВЕНА РУЖА” Градишка Трг Светог Саве 6, Градишка Гордана Тодоровић
6 УДРУЖЕЊЕ АМПУТИРАЦА “УДАС” ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Саша Дејановић
7 УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА “ЛУЧА” ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Мајора Милана Тепића 5, Градишка Тонко Јанковић
8 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – ДРУШТВО ПОШТОВАЛАЦА ИСТОРИЈЕ, КОЛЕКЦИОНАРА НУМИЗМАТИКЕ, ФИЛАТЕЛИЈЕ, ХЕРАЛДИКЕ И МИЛИТАРИЈЕ ГРАДИШКА – ДЕНАРИУС Јована Рашковића 6, Градишка Игор Илијев
9 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ” НАША ЈАБЛАНИЦА” ГРАДИШКА ЧАТРЊА ББ, Чатрња, Градишка Жељко Миливојевић
10 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “НАША САВА” ГРАДИШКА Кнеза Лазара 2, Градишка Дарио Лацковић
11 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОДРЖИВ ПОВРАТАК” ГРАДИШКА Светих врача бб, Градишка Сакиба Шахиновић
12 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ПЕТАР КОЧИЋ” РОМАНОВЦИ, НОВА ТОПОЛА РОМАНОВЦИ ББ, Романовци, Градишка Жана Ковачевић
13 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СА АУТИЗМОМ “ДУГА”,ГРАДИШКА Мирка Кочића 2, Градишка Саша Касагић
14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ‘РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР’ ГРАДИШКА Гаврила Принципа 2, Градишка Александар Машић
15 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СКОМРАХ” – УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
16 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ТЕРНИПЕ РОМАНО” ГРАДИШКА БРЕЗИК ЛАМИНЦИ ББ, Ламинци Брезици, Градишка Машић Сандра
17 УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДИШКА БОК ЈАНКОВАЦ ББ, Бок Јанковац, Градишка Ратко Васић
18 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Чикић Милован
19 УДРУЖЕЊЕ ‘МОСТ’ ГРАДИШКА Спомен парк слободе ББ, Градишка Дајана Каран
20 УДРУЖЕЊЕ ПОЉАКА И ПРИЈАТЕЉА ‘МАК’ ОПШТИНА ГРАДИШКА Турјак-Челиновац бб, Турјак, Градишка Марија Буганик
21 УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА СА ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ ОПШТИНА ГРАДИШКА Драгана Драгановића 8, Градишка Топић Радмила
22 УДРУЖЕЊЕ РОМА “ДАН-ДИВЕ ГРАДИШКА” Обала Војводе Степе 6, Градишка Мехмед Кахрић
23 УДРУЖЕЊЕ РОМА “СУНЦЕ-КХАМ” ГРАДИШКА САВСКА ББ, Градишка Ариф Бегановић
24 УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Видивданска ББ, Угловница ИИ, Градишка Данијела Машић
25 УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА “СВЈЕТЛОСТ” ГРАДИШКА Обала војводе Степе 6, Градишка, Валентина Перић
26 УДРУЖЕЊЕ УКРАЈИНАЦА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА “ВЕРХОВЕНА” ГРАДИШКА Церовљани 45, Церовљани, Градишка Србачки пут 30, 78418 Н. Топола Данијела Тркуља
27 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ЛИЦИМА Козарских бригара 16, Градишка Драгослав Шиник
28 УДРУЖЕЊЕ “ЖЕНА И ПОРОДИЦА” ГРАДИШКА Ивањданска 1, Градишка Десанка Рађевић
29 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ‘МАЈКА’ РОГОЉИ Рогољи бб, Градишка Љубица Митровић
30 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОБОЉЕЛИХ ОД РАКА ДОЈКЕ “НАРЦИС” ГРАДИШКА Младена Стојановића бб, Градишка Милена Ковачевић
31 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Видовданска бб, Градишка Божица Живковић Рајилић
32 УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊА ЛУКА,КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДИШКА Петра Пеције 25, Градишка Наташа Шврака
33 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Јован Зељковић
34 УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОДРУЖНИЦА КЊИЖЕВНИКА ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
35 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Борко Девић
36 РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР Видовданска бб, Градишка Александар Машић
37 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ИЗЛАЗАК СУНЦА” ГРАДИШКА Дубраве бб, Градишка Ениса Сухоњиц
38 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Поповић Остоја
39 ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА САВУС Видовданска 7, Градишка Игор Тривић
40 УДРУЖЕЊ ГРАЂАНА “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДГРАЦИ” Горњи Подградци бб, Градишка Слободан Шмитран
41 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “МИКРО МРЕЖА” ГРАДИШКА Ламинци Брезици 706, Градишка Бојан Тргић
42 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА “АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО” КОЧИЋЕВО Србачки пут бб, Градишка Жељка Деспотовић
43 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАДИШКА ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ “ГРИН” ГРАДИШКА Милоша Црњанског 60, Градишка Душан Ристић