Друштвена инфрастурктура

Друштвена инфраструктура


Школство

Систем школства на подручју општине Градишка чине јавне установе предшколског, основног и средњег образовања као и установа за образовање одраслих. Предшколско васпитање и образовање одвија се кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, чији је оснивач Општина Градишка. Мрежу основних школа на подручју наше општине чини седам централних основних школа и 20 подручних одјељења, као и једна основна музичка школа. Средње образовање се стиче кроз рад три средње школе: Гимназије, Средње стручне и техничке школе и Техничке школе. У 2005. години у Градишци је отпочео са радом Колеџ за пословни менаџмент, који је у 2007. години пререгистрован у Високу школу за пословни менаџмент „Примус“ Градишка.

Предшколска установа

Предшколско васпитање и образовање у Градишци има дугу традицију. Дјелатност предшколског образовања уређена је Законом о предшколском васпитању и образовању, а на подручју наше општине се одвија кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ чији је оснивач Општина Градишка.
Јавна предшколска установа се бави васпитањем и образовањем дјеце од 6 мјесеци до 6 година.
Установа се састоји из три вртића и то:

 • Ципелићи (Сењак),
 • Пчелице (Центар) и
 • Лептирић (Нова Топола).

У раду је заступљено неколико програма, и то:

 • основни цјелодневни програм у трајању од 11,30 часова дневно и
 • краћи периодични програми до три сата дневно

Радно вријеме установе је од 06,30 до 18,00 часова.

Предшколска установа континуирано ради од 1971.године и тренутно дјелатност обавља у два градска вртића и дјечијем вртићу у Новој Тополи.

Предшколска установа обиљежава низ манифестација и приређује бројне приредбе, како на нивоу града тако и у оквиру саме установе.

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске. Поменутим законом дефинисано је да основно образовање траје  девет година (три тријаде), да је бесплатно и обавезно за сву дјецу, по правилу, од шест до петнаест година. Такође је регулисано основно музичко и балетно образовање, основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама (специјална одјељења), те основно образовање и васпитање одраслих.
Настава и програмски задаци врше се у 7 централних школа и 20 подручних одјељења. На подручју општине ради и Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“.
Основне школе на подручју општине Градишка

 • Основна школа „Васа Чубриловић” Градишка
 • Основна школа „Данило Борковић” Градишка
 • Основна школа „Козарска дјеца” Градишка
 • Основна школа „Младен Стојановић” Горњи Подградци
 • Основна школа „Петар Кочић“ Нова Топола
 • Основна школа „Свети Сава” Дубраве
 • Основна школа „Вук Стефановић Караџић” Турјак и
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић” Градишка

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању  регулисана је дјелатност средњих школа, у којима се остварењем наставног плана и програма у складу са законом стиче средње образовање.
Средње образовање није обавезно.Упис ученика у средњу школу врши се на основу јавног конкурса који расписује оснивач.
Средства за рад школа које оснива Република обезбјеђују се из буџета Републике, буџета Општине, односно Града и других извора. Општина кроз Буџет општине обезбеђује средства за материјалне трошкове средњих школа, усавршавање наставника и стручних сарадника, те дио средстава за инвестиције у складу са могућностима.
Надзор над радом школа врши Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод и Републичка управа за инспекцијске послове.
Средње школе на подручју општине Градишка

 • Гимназија  Градишка
 • Средња стручна и техничка школа Градишка
 • Техничка школа Градишка

 

Висока школа за пословни менаџмент „Примус“ Градишка

Почетком октобра 2005. године у Градишци је отворена приватна високошколска установа – Висока школа за пословни менаџмент „Примус“.
Према Болоњском процесу на Високој школи „Примус“ организован је наставни процес у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Наставни процес се изводи на сљедећим студијским програмима:

 1. Право-смјер јавна управа,
 2. Рачунарске и информационе науке-смјер: информационе технологије,
 3. Рачунарске и информационе науке-смјер: софтверско инжењерство,
 4. Економија-смјер: банкарство и
 5. Економија-смјер: маркетинг.

У оквиру Високе школе за пословни менаџмент „Примус“ проводи се и програм Школе за образовање одраслих (доквалификација и преквалификација) за струке и занимања трећег и четвртог степена сложености.

Здравство

Носиоци здравствене заштите на подручју општине Градишка су здравствене установе,  у државном сектору:

 • Општа болница,
 • Дом здравља и
 • Апотекарска установа

и приватном сектору:

 • приватне медицинске и стоматолошке ординације и апотеке

ЈУ Општа болница Градишка

Општа болница у Градишци је основана  у складу са Законом о здравственој заштити од стране Владе Републике Српске на принципу подједнаке доступности свим грађанима (око 105.000) са подручја општина Градишка, Србац, дјелимично општина Козарска Дубица и Лакташи.

Основна дјелатност болнице која подразумијева обавезу и бригу у вези са пружањем услуга секундарне здравствене заштите становништву, остварује се путем :

 1. СТАЦИОНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 2. КОНСУЛТАТИВНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 3. ДИЈАГНОСТИКА

Општа болница Градишка се по свом профилу и у односу на патологију коју обрађује убраја у болнице за акутну његу.

Према дефиницији, болница за акутну његу треба у потпуности рјешавати здравствена стања, проблеме, болести и повреде акутног карактера те хронична стања и болести у фази акутизације на нивоу секундарне здравствене заштите.

У погледу врста специјалности које Општа болница Градишка посједује, може се закључити да је у просторном и кадровском смислу, али и опремом, скоро потпуно оспособљена да испуњава услове болнице за акутну његу.

С циљем побољшања квалитета здравствених услуга у Општој болници Градишка, организована је палијативна њега и збрињавање пацијената у будној коми. Палијативна медицина је потпуна брига о болесницима обољелим од неизљечивих болести ради постизања најбољег могућег квалитета живота за болеснике и њихове породице.

У складу са савременим стандардима за интензивну његу у Општој болници Градишка, организована је Јединица интензивног лијечења која ради као подршка не само за витално угрожене пацијенте који захтијевају посебан надзор због коморбидитета који су у вези са основном болешћу због којих је пацијент оперисан, а које су повећавале оперативни ризик од АСА скора III и више него као подршка и другим гранама медицине које су заступљене у болници, односно проводи се респираторна терапија са НИВ и КМВ зависно о стању пацијента, лијече се шокна и септична стања, акутни мождани удар који захтијева тромболизу те тешки инфаркти миокарда који се не могу лијечити у коронарној јединици, јер захтијевају додатне мјере лијечења, едем плућа и друга стања која су дефинисана процедурама.

Због брже и промптније обраде пацијента и постављања адекватне дијагнозе, у склопу пријемно-ургентног тракта, организована је дневна болница која се  показала нарочито  ефикасном за пацијенте који примају једнодневну терапију (лијек или трансфузију), код дијагностичких процедура које се раде под анестезијом (ендоскопске процедуре, КОР биопсија) или за пацијенте који прије пријема у болницу нису дијагностички обрађени.

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка становништву општине Градишка пружа здравствене услуге из области примарне и дијела секундарне здравствене заштите  у оквиру 8 служби и 2 центра:

1. Служба породичне медицине,

 1. Служба хитне медицинске помоћи,
 2. Консултативно-специјалистичка служба: педијатрија, гинекологија и РТГ дијагностика,
 3. Хигијенско-епидемиолошка служба,
 4. Служба лабораторијске дијагностике,
 5. Стоматолошка служба,
 6. Центар за заштиту менталног здравља,
 7. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
 8. Служба за правне, кадровске и опште послове и
 9. Служба економско-финансијске послове.На подручју општине ради 26 тимова породичне медицине, а пацијентима је од јула прошле године на услузи новоформирани Примарни тим. Овај тим је смјештен у  простријама Хитне помоћи и његов задатак је да прима пацијенте којима, због многих разлога нису доступни њихови породични љекари.

Поред Примарног тима породичне медицине организован је и патронажни вид здравствене заштите (кућне посјете) чији је основни задатак да попуни вакум између пацијената и љекара. Ова служба, између осталог, врши контролу и увид над примјеном прописане лијечничке терапије, обилази тешко обољеле пацијенте и пацијенте у стању социјалне потребе, који нису у могућности да дођу до љекара.

Како би се повећала ефикасност и пропулзивност лабораторије набављен је савремени бројач крвних елемената који има могућност обраде око 100 анализа у минути.

Завидан ниво рада Хитне помоћи остварен је увођењем два дежурна тима хитне медицинске помоћи и једног тима у приправности.

ЈЗУ „Апотека Градишка“

Јавна здравствена установа „Апотека Градишка“ функционише у овом облику организовања од 29. маја 2009. године, када је Скупштина општине Градишка донијела Одлуку о њеном организовању. Од 25. априла 1994. године до наведеног датума,  ова установа је обављала дјелатност под називом „АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА“ п.о. Градишка.

Организационе цјелине:

 1. I. СЛУЖБА АПОТЕКА И АПОТЕКАРСКИХ СТАНИЦА

У саставу ове службе је мрежа апотека и апотекарских станица које покривају цјелокупно подручје општине Градишка снабдијевањем осигураника и становништва лијековима, медицинским средствима и санитетским материјалом.

Апотеке су „Центар“, „Здравље“ и „Мента“ у Градишци, „Нова Топола“ у Новој Тополи, „Козара“ у Горњим Подградцима, и „Фармација“ у Лакташима.

Апотекарске станице су „Турјак“ , „Ламинци“ и Херба у Орахови које раде паралелно са тимовима породичне медицине Дома здравља Градишка у тим мјестима.

У свакој апотеци и апотекарској станици могу се добити лијекови на рецепт са Позитивне листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске под истим условима како је то регулисано важећим прописима.

 1. II. СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

Ова служба обавља све стручне економско-финансијске, комерцијалне, маркетиншке, правне и техничке послове који су обавезујући и неопходни за законит рад установе.

III. „ГАЛЕНФАРМ“ д.о.о. Градишка
Одлуком Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“  од 7. јуна 2010. године основано је друштво са ограниченом одговорношћу под називом: „Галенфарм – производња лијекова и галенских производа“.

Дана 1. јануара 2011. године „Галенфарм“ је започео  самосталан рад.

„Галенфарм“ у оквиру своје основне дјелатности производи сљедеће фармацеутске препарате:

– Лијекови (kalii chloride – комбиновани прашак),

– Хербални љековити производи,

– Дијететски производи  и

– Галенски производи.

У току 2015. године у „Галенфарм“ д.о.о. Градишка набављена је неопходна опрема за производњу и то аутоматска пунилица – Flex feed. Циљ ове набавке био је стварање услова за проширење постојеће производње и увођење нове линије производа у производном програму „ Галенфарм „ д.о.о. Градишка (нови производи из области гелова, крема, масти, течних пудера и уља), а све како би се остварила што боља реализација, односно продаја како постојећим тако и потенцијалним купцима.

Култура

Централно мјесто културних збивања и манифестација је Културни центар Градишка, који располаже просторним и техничким могућностима највишег нивоа.

На руралном подручју постоји већи број домова културе који у основи покривају готово све дијелове општине. Општина Градишка издваја значајна средства за учешће у финансирању бројних културних пројеката и програма као што су:  Програм  у оквиру обиљежавања Дана општине, затим Програм „Градишке јесени“, „Дани светосавља“, традиционалне  међународне и локалне смотре и фестивали као и други културни програми.

У Градишци се већ осамнаест година издаје „Градишки зборник“ као часопис за друштвена питања. Културно богатство Општине Градишка чини и капитална књига „Историја Босанске Градишке и њене околине“.

Установе културе на подручју општине Градишка су:
 • Културни центар
 • Народна библиотека
 • Завичајни музеј
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“

Ликовна галерија

Спорт

На територији општине Градишка активно дјелују 73 спортске организације и то: 26 фудбалских клубовa, 40 клубова дворанских и других спортова и шест спортских асоцијација.
Евидентан је и стални пораст броја грађана који се баве такмичарским спортом, односно спортском рекреацијом.

Фудбал

Фудбалски клубови са подручја наше општине су учлањени у Општински фудбалски савез Градишка који окупља 28 клубова са 1400 регистрованих играча, а од тог броја је преко 500 играча млађих селекција (пионири, кадети и јуниори).
У Подручни фудбалски савез је учлањено 48 клубова са подручја општина Србац, Лакташи, Прњавор и Градишка.

Најстарији фудбалски клуб на подручју бившег Градишког среза била је „Слога“ из Горњих Подградаца која је основана давне 1926. године, док је најуспјешнији фудбалски клуб ФК „Козара“ основан 1945. године.

ФК „Козара“ је најорганизованији клуб наше општине и као такав је наступао у лигама Републике Српске и Босне и Херцеговине. Добрим резултатима могу се похвалити и играчи млађих селекција који су наступали у разним репрезентативним селекцијама РС и БиХ.

ПРЕГЛЕД ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
• ФК „КОЗАРА” Градишка
• ФК „ЈЕДИНСТВО” Жеравица
• ФК „ЈАБЛАНИЦА-ДИОНИС” Јабланица
• ФК „ДУБРАВЕ” Дубраве
• ФК „МЛАДОСТ” Сеферовци
• ФК „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• ФК „КОЗАРА” Турјак
• ФК „ТОРПЕДО” Церовљани
• ФК „БРАТСТВО” Козинци
• ФК „СЛОГА–ДИПО” Горњи Подградци
• ФК „БИСЕРИ” Чатрња
• ФК „КАЛЕМИ” Требовљани
• ФК „ЛАМИНЦИ” Ламинци
• ФК „ПОЛЕТ” Елезагићи
• ФК „СТЕВАН ДУКИЋ” Рогољи
• ФК „БОРАЦ” Машићи
• ФК „РОМАНОВЦИ” Романовци
• ФК „ОБРАДОВАЦ” Градишка
• ФК „ВИЛУСИ” Вилуси
• ФК „13 СКОЈЕВКИ” Грбавци
• ФК „СЛОБОДА” Доњи Подградци
• ФК „БРАТСТВО” Орахова
• ФК „РАТАР” Стара Топола
• ФК „ОФК ОМЛАДИНАЦ” Градишка
• ФК „СТАРС” Градишка
• Клуб малог фудбала „ГРАДИШКА“ Градишка

Дворански и други спортови

На подручју општине Градишка регистровано је 40 клубова дворанских и других спортова (четири кошаркашка, три одбојкашка, два шаховскa, четири куглашка, два тениска, три карате клуба,  два аутомобилистичка, два фитнес и по један ронилачки, атлетски, рукометни, кајакашки, спортско-риболовни, спортско-плесни, коњички, мотоциклистички, џију-џицу,  клуб реалног аикидоа, планинарски и кошаркашки клуб инвалида) те седам  спортских асоцијација (Општински и Подручни фудбалски савез Градишка, Спортски клуб „Олимпик”, Асоцијација спортских менаџера РС, Друштво педагога физичке културе, Асоцијација „Спорт за све” и Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка).

КЛУБОВИ ДВОРАНСКИХ И ДРУГИХ СПОРТОВА

• Кошаркашки клуб „КОЗАРА ГРАДИШКА 1980” Градишка
• Куглашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Женски кошаркашки клуб “„КОЗАРА” Градишка
• Куглашки клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Куглашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Куглашки клуб „ПОСАВИНА“ ГРАДИШКА
• Кошаркашки клуб инвалида „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „SERVITIUM” Градишка
• Женски одбојкашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Кошаркашки клуб “„ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Омладински кошаркашки клуб „КОЗАРА“ Градишка
• Шаховски клуб “КОЗАРА” Градишка
• Шаховски клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ТОПБАСКЕТ“ Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ Лидер“ Градишка
• Центар за подводне активности „СВЕТИ НИКОЛА” Градишка
• Омладински рукометни клуб „Козара“ Градишка
• Ауто-мото клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Ауто-клуб „TAXI BAR” Градишка
• Мото-клуб „GREMIUM” Градишка
• Карате клуб „СОКО” Градишка
• Карате клуб „НИТЕН” Градишка
• Карате клуб „СЕНСЕИ КАРАТЕ ДО” Нова Топола
• Удружење грађана „Атлетско рекреативни клуб“ Градишка
• Клуб реалног аикидоа “„ГРАДИШКА” Градишка
• Спортско риболовно друштво „АМУР” Градишка
• Коњички клуб „ПОСАВКО” Градишка
• Џиу џицу клуб „САМУРАЈ” Градишка
• Плесни студио „DANCE STEP“ Градишка
• Тениски клуб „НOВА ТОПОЛА“ Нова Топола
• Тениски клуб „БРАЋА КОВАЧЕВИЋ“ Градишкa
• Шаховски клуб „ПОТКОЗАРЈЕ“ Горњи Подградци
• Шаховски клуб „ЛИСКОВАЦ“ Лисковац
• Кајак кану клуб „САВА“, Градишка
• Планинарско-спортско друштво „ПАТРИЈА“ Градишка
• Фитнес клуб „АCADEMIC“ Градишка
• Фитнес клуб „МILLENNIUM“ Градишка
• Клуб одбојке на пијеску „АС“ Градишка
• Клуб слободне борбе „ ММА DONSKOY“ Градишка

Спортски савези (удружења)
• Општински фудбалски савез Градишка
• Подручни фудбалски савез Градишка
• Асоцијација спортских менаџера РС Градишка
• Друштво педагога физичке културе Градишка
• Спортски клуб „Олимпик” Градишка
• Асоцијација „Спорт за све“ Градишка
• Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка

РБ Назив удружења Адреса Заступник
1 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Жељко Штрбац
2 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА-ЖРТАВА РАТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевича 21, Градишка Милорад Мићевић
3 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Далибор Видић
4 ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА ГРАДИШКА Бановић Страхиње 69, Градишка Мирослав Бабичић
5 Удружење жена “ЦРВЕНА РУЖА” Градишка Трг Светог Саве 6, Градишка Гордана Тодоровић
6 УДРУЖЕЊЕ АМПУТИРАЦА “УДАС” ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Саша Дејановић
7 УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА “ЛУЧА” ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Мајора Милана Тепића 5, Градишка Тонко Јанковић
8 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – ДРУШТВО ПОШТОВАЛАЦА ИСТОРИЈЕ, КОЛЕКЦИОНАРА НУМИЗМАТИКЕ, ФИЛАТЕЛИЈЕ, ХЕРАЛДИКЕ И МИЛИТАРИЈЕ ГРАДИШКА – ДЕНАРИУС Јована Рашковића 6, Градишка Игор Илијев
9 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ” НАША ЈАБЛАНИЦА” ГРАДИШКА ЧАТРЊА ББ, Чатрња, Градишка Жељко Миливојевић
10 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “НАША САВА” ГРАДИШКА Кнеза Лазара 2, Градишка Дарио Лацковић
11 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОДРЖИВ ПОВРАТАК” ГРАДИШКА Светих врача бб, Градишка Сакиба Шахиновић
12 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ПЕТАР КОЧИЋ” РОМАНОВЦИ, НОВА ТОПОЛА РОМАНОВЦИ ББ, Романовци, Градишка Жана Ковачевић
13 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СА АУТИЗМОМ “ДУГА”,ГРАДИШКА Мирка Кочића 2, Градишка Саша Касагић
14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ‘РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР’ ГРАДИШКА Гаврила Принципа 2, Градишка Александар Машић
15 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СКОМРАХ” – УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
16 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ТЕРНИПЕ РОМАНО” ГРАДИШКА БРЕЗИК ЛАМИНЦИ ББ, Ламинци Брезици, Градишка Машић Сандра
17 УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДИШКА БОК ЈАНКОВАЦ ББ, Бок Јанковац, Градишка Ратко Васић
18 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Чикић Милован
19 УДРУЖЕЊЕ ‘МОСТ’ ГРАДИШКА Спомен парк слободе ББ, Градишка Дајана Каран
20 УДРУЖЕЊЕ ПОЉАКА И ПРИЈАТЕЉА ‘МАК’ ОПШТИНА ГРАДИШКА Турјак-Челиновац бб, Турјак, Градишка Марија Буганик
21 УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА СА ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ ОПШТИНА ГРАДИШКА Драгана Драгановића 8, Градишка Топић Радмила
22 УДРУЖЕЊЕ РОМА “ДАН-ДИВЕ ГРАДИШКА” Обала Војводе Степе 6, Градишка Мехмед Кахрић
23 УДРУЖЕЊЕ РОМА “СУНЦЕ-КХАМ” ГРАДИШКА САВСКА ББ, Градишка Ариф Бегановић
24 УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Видивданска ББ, Угловница ИИ, Градишка Данијела Машић
25 УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА “СВЈЕТЛОСТ” ГРАДИШКА Обала војводе Степе 6, Градишка, Валентина Перић
26 УДРУЖЕЊЕ УКРАЈИНАЦА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА “ВЕРХОВЕНА” ГРАДИШКА Церовљани 45, Церовљани, Градишка Србачки пут 30, 78418 Н. Топола Данијела Тркуља
27 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ЛИЦИМА Козарских бригара 16, Градишка Драгослав Шиник
28 УДРУЖЕЊЕ “ЖЕНА И ПОРОДИЦА” ГРАДИШКА Ивањданска 1, Градишка Десанка Рађевић
29 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ‘МАЈКА’ РОГОЉИ Рогољи бб, Градишка Љубица Митровић
30 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОБОЉЕЛИХ ОД РАКА ДОЈКЕ “НАРЦИС” ГРАДИШКА Младена Стојановића бб, Градишка Милена Ковачевић
31 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Видовданска бб, Градишка Божица Живковић Рајилић
32 УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊА ЛУКА,КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДИШКА Петра Пеције 25, Градишка Наташа Шврака
33 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Јован Зељковић
34 УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОДРУЖНИЦА КЊИЖЕВНИКА ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
35 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Борко Девић
36 РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР Видовданска бб, Градишка Александар Машић
37 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ИЗЛАЗАК СУНЦА” ГРАДИШКА Дубраве бб, Градишка Ениса Сухоњиц
38 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Поповић Остоја
39 ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА САВУС Видовданска 7, Градишка Игор Тривић
40 УДРУЖЕЊ ГРАЂАНА “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДГРАЦИ” Горњи Подградци бб, Градишка Слободан Шмитран
41 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “МИКРО МРЕЖА” ГРАДИШКА Ламинци Брезици 706, Градишка Бојан Тргић
42 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА “АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО” КОЧИЋЕВО Србачки пут бб, Градишка Жељка Деспотовић
43 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАДИШКА ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ “ГРИН” ГРАДИШКА Милоша Црњанског 60, Градишка Душан Ристић
+ Школство

Школство

Систем школства на подручју општине Градишка чине јавне установе предшколског, основног и средњег образовања као и установа за образовање одраслих. Предшколско васпитање и образовање одвија се кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, чији је оснивач Општина Градишка. Мрежу основних школа на подручју наше општине чини седам централних основних школа и 20 подручних одјељења, као и једна основна музичка школа. Средње образовање се стиче кроз рад три средње школе: Гимназије, Средње стручне и техничке школе и Техничке школе. У 2005. години у Градишци је отпочео са радом Колеџ за пословни менаџмент, који је у 2007. години пререгистрован у Високу школу за пословни менаџмент „Примус“ Градишка.

Предшколска установа

Предшколско васпитање и образовање у Градишци има дугу традицију. Дјелатност предшколског образовања уређена је Законом о предшколском васпитању и образовању, а на подручју наше општине се одвија кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ чији је оснивач Општина Градишка.
Јавна предшколска установа се бави васпитањем и образовањем дјеце од 6 мјесеци до 6 година.
Установа се састоји из три вртића и то:

 • Ципелићи (Сењак),
 • Пчелице (Центар) и
 • Лептирић (Нова Топола).

У раду је заступљено неколико програма, и то:

 • основни цјелодневни програм у трајању од 11,30 часова дневно и
 • краћи периодични програми до три сата дневно

Радно вријеме установе је од 06,30 до 18,00 часова.

Предшколска установа континуирано ради од 1971.године и тренутно дјелатност обавља у два градска вртића и дјечијем вртићу у Новој Тополи.

Предшколска установа обиљежава низ манифестација и приређује бројне приредбе, како на нивоу града тако и у оквиру саме установе.

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске. Поменутим законом дефинисано је да основно образовање траје  девет година (три тријаде), да је бесплатно и обавезно за сву дјецу, по правилу, од шест до петнаест година. Такође је регулисано основно музичко и балетно образовање, основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама (специјална одјељења), те основно образовање и васпитање одраслих.
Настава и програмски задаци врше се у 7 централних школа и 20 подручних одјељења. На подручју општине ради и Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“.
Основне школе на подручју општине Градишка

 • Основна школа „Васа Чубриловић” Градишка
 • Основна школа „Данило Борковић” Градишка
 • Основна школа „Козарска дјеца” Градишка
 • Основна школа „Младен Стојановић” Горњи Подградци
 • Основна школа „Петар Кочић“ Нова Топола
 • Основна школа „Свети Сава” Дубраве
 • Основна школа „Вук Стефановић Караџић” Турјак и
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић” Градишка

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању  регулисана је дјелатност средњих школа, у којима се остварењем наставног плана и програма у складу са законом стиче средње образовање.
Средње образовање није обавезно.Упис ученика у средњу школу врши се на основу јавног конкурса који расписује оснивач.
Средства за рад школа које оснива Република обезбјеђују се из буџета Републике, буџета Општине, односно Града и других извора. Општина кроз Буџет општине обезбеђује средства за материјалне трошкове средњих школа, усавршавање наставника и стручних сарадника, те дио средстава за инвестиције у складу са могућностима.
Надзор над радом школа врши Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод и Републичка управа за инспекцијске послове.
Средње школе на подручју општине Градишка

 • Гимназија  Градишка
 • Средња стручна и техничка школа Градишка
 • Техничка школа Градишка

 

Висока школа за пословни менаџмент „Примус“ Градишка

Почетком октобра 2005. године у Градишци је отворена приватна високошколска установа – Висока школа за пословни менаџмент „Примус“.
Према Болоњском процесу на Високој школи „Примус“ организован је наставни процес у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Наставни процес се изводи на сљедећим студијским програмима:

 1. Право-смјер јавна управа,
 2. Рачунарске и информационе науке-смјер: информационе технологије,
 3. Рачунарске и информационе науке-смјер: софтверско инжењерство,
 4. Економија-смјер: банкарство и
 5. Економија-смјер: маркетинг.

У оквиру Високе школе за пословни менаџмент „Примус“ проводи се и програм Школе за образовање одраслих (доквалификација и преквалификација) за струке и занимања трећег и четвртог степена сложености.

+ Здравство

Здравство

Носиоци здравствене заштите на подручју општине Градишка су здравствене установе,  у државном сектору:

 • Општа болница,
 • Дом здравља и
 • Апотекарска установа

и приватном сектору:

 • приватне медицинске и стоматолошке ординације и апотеке

ЈУ Општа болница Градишка

Општа болница у Градишци је основана  у складу са Законом о здравственој заштити од стране Владе Републике Српске на принципу подједнаке доступности свим грађанима (око 105.000) са подручја општина Градишка, Србац, дјелимично општина Козарска Дубица и Лакташи.

Основна дјелатност болнице која подразумијева обавезу и бригу у вези са пружањем услуга секундарне здравствене заштите становништву, остварује се путем :

 1. СТАЦИОНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 2. КОНСУЛТАТИВНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 3. ДИЈАГНОСТИКА

Општа болница Градишка се по свом профилу и у односу на патологију коју обрађује убраја у болнице за акутну његу.

Према дефиницији, болница за акутну његу треба у потпуности рјешавати здравствена стања, проблеме, болести и повреде акутног карактера те хронична стања и болести у фази акутизације на нивоу секундарне здравствене заштите.

У погледу врста специјалности које Општа болница Градишка посједује, може се закључити да је у просторном и кадровском смислу, али и опремом, скоро потпуно оспособљена да испуњава услове болнице за акутну његу.

С циљем побољшања квалитета здравствених услуга у Општој болници Градишка, организована је палијативна њега и збрињавање пацијената у будној коми. Палијативна медицина је потпуна брига о болесницима обољелим од неизљечивих болести ради постизања најбољег могућег квалитета живота за болеснике и њихове породице.

У складу са савременим стандардима за интензивну његу у Општој болници Градишка, организована је Јединица интензивног лијечења која ради као подршка не само за витално угрожене пацијенте који захтијевају посебан надзор због коморбидитета који су у вези са основном болешћу због којих је пацијент оперисан, а које су повећавале оперативни ризик од АСА скора III и више него као подршка и другим гранама медицине које су заступљене у болници, односно проводи се респираторна терапија са НИВ и КМВ зависно о стању пацијента, лијече се шокна и септична стања, акутни мождани удар који захтијева тромболизу те тешки инфаркти миокарда који се не могу лијечити у коронарној јединици, јер захтијевају додатне мјере лијечења, едем плућа и друга стања која су дефинисана процедурама.

Због брже и промптније обраде пацијента и постављања адекватне дијагнозе, у склопу пријемно-ургентног тракта, организована је дневна болница која се  показала нарочито  ефикасном за пацијенте који примају једнодневну терапију (лијек или трансфузију), код дијагностичких процедура које се раде под анестезијом (ендоскопске процедуре, КОР биопсија) или за пацијенте који прије пријема у болницу нису дијагностички обрађени.

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка становништву општине Градишка пружа здравствене услуге из области примарне и дијела секундарне здравствене заштите  у оквиру 8 служби и 2 центра:

1. Служба породичне медицине,

 1. Служба хитне медицинске помоћи,
 2. Консултативно-специјалистичка служба: педијатрија, гинекологија и РТГ дијагностика,
 3. Хигијенско-епидемиолошка служба,
 4. Служба лабораторијске дијагностике,
 5. Стоматолошка служба,
 6. Центар за заштиту менталног здравља,
 7. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
 8. Служба за правне, кадровске и опште послове и
 9. Служба економско-финансијске послове.На подручју општине ради 26 тимова породичне медицине, а пацијентима је од јула прошле године на услузи новоформирани Примарни тим. Овај тим је смјештен у  простријама Хитне помоћи и његов задатак је да прима пацијенте којима, због многих разлога нису доступни њихови породични љекари.

Поред Примарног тима породичне медицине организован је и патронажни вид здравствене заштите (кућне посјете) чији је основни задатак да попуни вакум између пацијената и љекара. Ова служба, између осталог, врши контролу и увид над примјеном прописане лијечничке терапије, обилази тешко обољеле пацијенте и пацијенте у стању социјалне потребе, који нису у могућности да дођу до љекара.

Како би се повећала ефикасност и пропулзивност лабораторије набављен је савремени бројач крвних елемената који има могућност обраде око 100 анализа у минути.

Завидан ниво рада Хитне помоћи остварен је увођењем два дежурна тима хитне медицинске помоћи и једног тима у приправности.

ЈЗУ „Апотека Градишка“

Јавна здравствена установа „Апотека Градишка“ функционише у овом облику организовања од 29. маја 2009. године, када је Скупштина општине Градишка донијела Одлуку о њеном организовању. Од 25. априла 1994. године до наведеног датума,  ова установа је обављала дјелатност под називом „АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА“ п.о. Градишка.

Организационе цјелине:

 1. I. СЛУЖБА АПОТЕКА И АПОТЕКАРСКИХ СТАНИЦА

У саставу ове службе је мрежа апотека и апотекарских станица које покривају цјелокупно подручје општине Градишка снабдијевањем осигураника и становништва лијековима, медицинским средствима и санитетским материјалом.

Апотеке су „Центар“, „Здравље“ и „Мента“ у Градишци, „Нова Топола“ у Новој Тополи, „Козара“ у Горњим Подградцима, и „Фармација“ у Лакташима.

Апотекарске станице су „Турјак“ , „Ламинци“ и Херба у Орахови које раде паралелно са тимовима породичне медицине Дома здравља Градишка у тим мјестима.

У свакој апотеци и апотекарској станици могу се добити лијекови на рецепт са Позитивне листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске под истим условима како је то регулисано важећим прописима.

 1. II. СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

Ова служба обавља све стручне економско-финансијске, комерцијалне, маркетиншке, правне и техничке послове који су обавезујући и неопходни за законит рад установе.

III. „ГАЛЕНФАРМ“ д.о.о. Градишка
Одлуком Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“  од 7. јуна 2010. године основано је друштво са ограниченом одговорношћу под називом: „Галенфарм – производња лијекова и галенских производа“.

Дана 1. јануара 2011. године „Галенфарм“ је започео  самосталан рад.

„Галенфарм“ у оквиру своје основне дјелатности производи сљедеће фармацеутске препарате:

– Лијекови (kalii chloride – комбиновани прашак),

– Хербални љековити производи,

– Дијететски производи  и

– Галенски производи.

У току 2015. године у „Галенфарм“ д.о.о. Градишка набављена је неопходна опрема за производњу и то аутоматска пунилица – Flex feed. Циљ ове набавке био је стварање услова за проширење постојеће производње и увођење нове линије производа у производном програму „ Галенфарм „ д.о.о. Градишка (нови производи из области гелова, крема, масти, течних пудера и уља), а све како би се остварила што боља реализација, односно продаја како постојећим тако и потенцијалним купцима.

+ Култура

Култура

Централно мјесто културних збивања и манифестација је Културни центар Градишка, који располаже просторним и техничким могућностима највишег нивоа.

На руралном подручју постоји већи број домова културе који у основи покривају готово све дијелове општине. Општина Градишка издваја значајна средства за учешће у финансирању бројних културних пројеката и програма као што су:  Програм  у оквиру обиљежавања Дана општине, затим Програм „Градишке јесени“, „Дани светосавља“, традиционалне  међународне и локалне смотре и фестивали као и други културни програми.

У Градишци се већ осамнаест година издаје „Градишки зборник“ као часопис за друштвена питања. Културно богатство Општине Градишка чини и капитална књига „Историја Босанске Градишке и њене околине“.

Установе културе на подручју општине Градишка су:
 • Културни центар
 • Народна библиотека
 • Завичајни музеј
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“

Ликовна галерија

+ Спорт

Спорт

На територији општине Градишка активно дјелују 73 спортске организације и то: 26 фудбалских клубовa, 40 клубова дворанских и других спортова и шест спортских асоцијација.
Евидентан је и стални пораст броја грађана који се баве такмичарским спортом, односно спортском рекреацијом.

Фудбал

Фудбалски клубови са подручја наше општине су учлањени у Општински фудбалски савез Градишка који окупља 28 клубова са 1400 регистрованих играча, а од тог броја је преко 500 играча млађих селекција (пионири, кадети и јуниори).
У Подручни фудбалски савез је учлањено 48 клубова са подручја општина Србац, Лакташи, Прњавор и Градишка.

Најстарији фудбалски клуб на подручју бившег Градишког среза била је „Слога“ из Горњих Подградаца која је основана давне 1926. године, док је најуспјешнији фудбалски клуб ФК „Козара“ основан 1945. године.

ФК „Козара“ је најорганизованији клуб наше општине и као такав је наступао у лигама Републике Српске и Босне и Херцеговине. Добрим резултатима могу се похвалити и играчи млађих селекција који су наступали у разним репрезентативним селекцијама РС и БиХ.

ПРЕГЛЕД ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
• ФК „КОЗАРА” Градишка
• ФК „ЈЕДИНСТВО” Жеравица
• ФК „ЈАБЛАНИЦА-ДИОНИС” Јабланица
• ФК „ДУБРАВЕ” Дубраве
• ФК „МЛАДОСТ” Сеферовци
• ФК „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• ФК „КОЗАРА” Турјак
• ФК „ТОРПЕДО” Церовљани
• ФК „БРАТСТВО” Козинци
• ФК „СЛОГА–ДИПО” Горњи Подградци
• ФК „БИСЕРИ” Чатрња
• ФК „КАЛЕМИ” Требовљани
• ФК „ЛАМИНЦИ” Ламинци
• ФК „ПОЛЕТ” Елезагићи
• ФК „СТЕВАН ДУКИЋ” Рогољи
• ФК „БОРАЦ” Машићи
• ФК „РОМАНОВЦИ” Романовци
• ФК „ОБРАДОВАЦ” Градишка
• ФК „ВИЛУСИ” Вилуси
• ФК „13 СКОЈЕВКИ” Грбавци
• ФК „СЛОБОДА” Доњи Подградци
• ФК „БРАТСТВО” Орахова
• ФК „РАТАР” Стара Топола
• ФК „ОФК ОМЛАДИНАЦ” Градишка
• ФК „СТАРС” Градишка
• Клуб малог фудбала „ГРАДИШКА“ Градишка

Дворански и други спортови

На подручју општине Градишка регистровано је 40 клубова дворанских и других спортова (четири кошаркашка, три одбојкашка, два шаховскa, четири куглашка, два тениска, три карате клуба,  два аутомобилистичка, два фитнес и по један ронилачки, атлетски, рукометни, кајакашки, спортско-риболовни, спортско-плесни, коњички, мотоциклистички, џију-џицу,  клуб реалног аикидоа, планинарски и кошаркашки клуб инвалида) те седам  спортских асоцијација (Општински и Подручни фудбалски савез Градишка, Спортски клуб „Олимпик”, Асоцијација спортских менаџера РС, Друштво педагога физичке културе, Асоцијација „Спорт за све” и Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка).

КЛУБОВИ ДВОРАНСКИХ И ДРУГИХ СПОРТОВА

• Кошаркашки клуб „КОЗАРА ГРАДИШКА 1980” Градишка
• Куглашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Женски кошаркашки клуб “„КОЗАРА” Градишка
• Куглашки клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Куглашки клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Куглашки клуб „ПОСАВИНА“ ГРАДИШКА
• Кошаркашки клуб инвалида „КОЗАРА” Градишка
• Одбојкашки клуб „SERVITIUM” Градишка
• Женски одбојкашки клуб „КОЗАРА” Градишка
• Кошаркашки клуб “„ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Омладински кошаркашки клуб „КОЗАРА“ Градишка
• Шаховски клуб “КОЗАРА” Градишка
• Шаховски клуб „ЛИЈЕВЧЕ” Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ТОПБАСКЕТ“ Нова Топола
• Кошаркашки клуб „ Лидер“ Градишка
• Центар за подводне активности „СВЕТИ НИКОЛА” Градишка
• Омладински рукометни клуб „Козара“ Градишка
• Ауто-мото клуб „ГРАДИШКА” Градишка
• Ауто-клуб „TAXI BAR” Градишка
• Мото-клуб „GREMIUM” Градишка
• Карате клуб „СОКО” Градишка
• Карате клуб „НИТЕН” Градишка
• Карате клуб „СЕНСЕИ КАРАТЕ ДО” Нова Топола
• Удружење грађана „Атлетско рекреативни клуб“ Градишка
• Клуб реалног аикидоа “„ГРАДИШКА” Градишка
• Спортско риболовно друштво „АМУР” Градишка
• Коњички клуб „ПОСАВКО” Градишка
• Џиу џицу клуб „САМУРАЈ” Градишка
• Плесни студио „DANCE STEP“ Градишка
• Тениски клуб „НOВА ТОПОЛА“ Нова Топола
• Тениски клуб „БРАЋА КОВАЧЕВИЋ“ Градишкa
• Шаховски клуб „ПОТКОЗАРЈЕ“ Горњи Подградци
• Шаховски клуб „ЛИСКОВАЦ“ Лисковац
• Кајак кану клуб „САВА“, Градишка
• Планинарско-спортско друштво „ПАТРИЈА“ Градишка
• Фитнес клуб „АCADEMIC“ Градишка
• Фитнес клуб „МILLENNIUM“ Градишка
• Клуб одбојке на пијеску „АС“ Градишка
• Клуб слободне борбе „ ММА DONSKOY“ Градишка

Спортски савези (удружења)
• Општински фудбалски савез Градишка
• Подручни фудбалски савез Градишка
• Асоцијација спортских менаџера РС Градишка
• Друштво педагога физичке културе Градишка
• Спортски клуб „Олимпик” Градишка
• Асоцијација „Спорт за све“ Градишка
• Друштво за спорт и рекреацију слијепих и слабовидних „Свјетлост“ Градишка

+ Удружења
РБ Назив удружења Адреса Заступник
1 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Жељко Штрбац
2 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА-ЖРТАВА РАТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевича 21, Градишка Милорад Мићевић
3 МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Далибор Видић
4 ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА ГРАДИШКА Бановић Страхиње 69, Градишка Мирослав Бабичић
5 Удружење жена “ЦРВЕНА РУЖА” Градишка Трг Светог Саве 6, Градишка Гордана Тодоровић
6 УДРУЖЕЊЕ АМПУТИРАЦА “УДАС” ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Саша Дејановић
7 УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА “ЛУЧА” ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Мајора Милана Тепића 5, Градишка Тонко Јанковић
8 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – ДРУШТВО ПОШТОВАЛАЦА ИСТОРИЈЕ, КОЛЕКЦИОНАРА НУМИЗМАТИКЕ, ФИЛАТЕЛИЈЕ, ХЕРАЛДИКЕ И МИЛИТАРИЈЕ ГРАДИШКА – ДЕНАРИУС Јована Рашковића 6, Градишка Игор Илијев
9 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ” НАША ЈАБЛАНИЦА” ГРАДИШКА ЧАТРЊА ББ, Чатрња, Градишка Жељко Миливојевић
10 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “НАША САВА” ГРАДИШКА Кнеза Лазара 2, Градишка Дарио Лацковић
11 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОДРЖИВ ПОВРАТАК” ГРАДИШКА Светих врача бб, Градишка Сакиба Шахиновић
12 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ПЕТАР КОЧИЋ” РОМАНОВЦИ, НОВА ТОПОЛА РОМАНОВЦИ ББ, Романовци, Градишка Жана Ковачевић
13 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СА АУТИЗМОМ “ДУГА”,ГРАДИШКА Мирка Кочића 2, Градишка Саша Касагић
14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ‘РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР’ ГРАДИШКА Гаврила Принципа 2, Градишка Александар Машић
15 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СКОМРАХ” – УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
16 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ТЕРНИПЕ РОМАНО” ГРАДИШКА БРЕЗИК ЛАМИНЦИ ББ, Ламинци Брезици, Градишка Машић Сандра
17 УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДИШКА БОК ЈАНКОВАЦ ББ, Бок Јанковац, Градишка Ратко Васић
18 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Чикић Милован
19 УДРУЖЕЊЕ ‘МОСТ’ ГРАДИШКА Спомен парк слободе ББ, Градишка Дајана Каран
20 УДРУЖЕЊЕ ПОЉАКА И ПРИЈАТЕЉА ‘МАК’ ОПШТИНА ГРАДИШКА Турјак-Челиновац бб, Турјак, Градишка Марија Буганик
21 УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА СА ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ ОПШТИНА ГРАДИШКА Драгана Драгановића 8, Градишка Топић Радмила
22 УДРУЖЕЊЕ РОМА “ДАН-ДИВЕ ГРАДИШКА” Обала Војводе Степе 6, Градишка Мехмед Кахрић
23 УДРУЖЕЊЕ РОМА “СУНЦЕ-КХАМ” ГРАДИШКА САВСКА ББ, Градишка Ариф Бегановић
24 УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Видивданска ББ, Угловница ИИ, Градишка Данијела Машић
25 УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА “СВЈЕТЛОСТ” ГРАДИШКА Обала војводе Степе 6, Градишка, Валентина Перић
26 УДРУЖЕЊЕ УКРАЈИНАЦА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА “ВЕРХОВЕНА” ГРАДИШКА Церовљани 45, Церовљани, Градишка Србачки пут 30, 78418 Н. Топола Данијела Тркуља
27 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ЛИЦИМА Козарских бригара 16, Градишка Драгослав Шиник
28 УДРУЖЕЊЕ “ЖЕНА И ПОРОДИЦА” ГРАДИШКА Ивањданска 1, Градишка Десанка Рађевић
29 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ‘МАЈКА’ РОГОЉИ Рогољи бб, Градишка Љубица Митровић
30 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОБОЉЕЛИХ ОД РАКА ДОЈКЕ “НАРЦИС” ГРАДИШКА Младена Стојановића бб, Градишка Милена Ковачевић
31 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Видовданска бб, Градишка Божица Живковић Рајилић
32 УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊА ЛУКА,КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДИШКА Петра Пеције 25, Градишка Наташа Шврака
33 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 21, Градишка Јован Зељковић
34 УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОДРУЖНИЦА КЊИЖЕВНИКА ГРАДИШКА Младена Стојановића 1, Градишка Жељко Галоња
35 ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Борко Девић
36 РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР Видовданска бб, Градишка Александар Машић
37 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ИЗЛАЗАК СУНЦА” ГРАДИШКА Дубраве бб, Градишка Ениса Сухоњиц
38 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Митрополита Георгија Николајевића 22, Градишка Поповић Остоја
39 ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА САВУС Видовданска 7, Градишка Игор Тривић
40 УДРУЖЕЊ ГРАЂАНА “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДГРАЦИ” Горњи Подградци бб, Градишка Слободан Шмитран
41 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “МИКРО МРЕЖА” ГРАДИШКА Ламинци Брезици 706, Градишка Бојан Тргић
42 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА “АКТИВ ЖЕНА КОЧИЋЕВО” КОЧИЋЕВО Србачки пут бб, Градишка Жељка Деспотовић
43 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАДИШКА ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ “ГРИН” ГРАДИШКА Милоша Црњанског 60, Градишка Душан Ристић