Одлуке Скупштине града донесене 2021. године

Одлуке Скупштине града донесене 2021. године

 1. 1. р. сј. СГ Одлука о извршењу буџета града Градишка за 2021. годину
 2. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2021. годину
 3. 1. р. сј. СГ Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 4. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка за период 2019 – 2027. године, за 2021. годину
 5. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Градишка за период 2021 – 2023. годинe, за 2021. годину
 6. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању матичних подручја
 7. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
 8. 1. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пословних просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 9. 1. р. сј. СГ Одлука о кредитном задужењу града Градишка
 10. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2021. гoдини
 11. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града Градишка у 2020. години
 12. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2021. години
 13. 1. р. сј СГ Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Градишка за 2021. годину
 14. 1. р. сј. СГ Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2021. годину
 15. 1. р. сј СГ Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године
 16. 1. р. сј. СГ о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 17. 1. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина
 18. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца и „DRVAS“ д.о.о. Бања Лука као купца
 19. 1. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.o. Нова Топола)
 20. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге „Agrofructus“ Градишка
 21. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка
 22. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Јованом из Козинаца
 23. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке
 24. 1. р. сј. СГ о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2021. годинуОдлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. годину.
 25. 2. р. сј. Одлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. годину.
 26. 2. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 2020. годину
 27. 2. р. сј. Одлука о усвајању Плана рада ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. годину.
 28. 2. р. сј. Одлука о јавним просторима за паркирање моторних возила на подручју града Градишка
 29. 2. р. сј. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
 30. 2. р. сј. Одлука о градским административним таксама
 31. 2. р. сј. Одлука о одборничкој легитимацији
 32. 2. р. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2021. годину
 33. 2. р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2021. годину
 34. 2. р. сј. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама
 35. 2. р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о платама функционера града Градишка
 36. 2. р. сј. Одлука о усвајању Програма санитарне заштите водоизворишта „Жеравица“ за период од 2021. до 2027. године.
 37. 2. р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка „Удружењу жена жртава рата Републике Српске“
 38. 2. р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка ЈУ „Културни центар“ Градишка
 39. 2. р. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка
 40. 2. р. сј. Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о.
 41. 2. р. сј. Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање четири члана Градске изборне комисије Градишка
 42. 2. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање техничких и сродних услуга, промета робе и спољнотрговинско пословање „HIT ING “ д.о.о. Бања Лука
 43. 2. р. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“
 44. 2. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и промет „GOLIĆ-TRADE“ Градишка
 45. 2. р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка
 46. 3. р. сј. Одлука o izvrsenо извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 47. 3. р. сј. Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 48. 3. р. сј. Одлука о успостављању сарадње града Градишка са општином Зубин Поток
 49. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Мачкић Невенком из Градишкa
 50. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за извођење радова за изградњу кружне раскрснице на укрштању на улазу у агроиндустријској зони у Новој Тополи са магистралним путем М-16, дионица Градишка-Бања Лука
 51. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за извођење радова на кружној раскрсници на улазу у центар града Градишка и изградњу тротоара на лијевој страни магистралног пута МI-101 Градишка-Нова Топола у мјесној заједници Брестовчина
 52. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег Програма рада Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2020. годину
 53. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за 2020. годину
 54. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка од 2019 – 2027. године, за период 01.01.2020 до 31.12.2020. годинe
 55. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 2019 – 2023. година за 2020. годину
 56. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о спровођењу Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019 – 2020. година
 57. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2020. годину
 58. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ Градишка за 2020. годину
 59. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 2020. годину
 60. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ Градишка за 2020. годину
 61. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка за 2020. годину
 62. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 2020. годину
 63. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка за 2020. годину.
 64. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за 2020. годину
 65. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун „Развојна агенција Градишка – РАГА“ за 2020. годину
 66. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2020. годину
 67. 4. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио Градишка“ за 2020. годину
 68. 4. р. сј. Одлука о додјели јавних признања града Градишка
 69. 4. р. сј. Одлука о додјели назива градском стадиону у Градишци
 70. 4. р. сј. Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2021. годину
 71. 4. р. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке – „ГРАДИШКА – ИСТОК“ (угао улица Хиландарска и војводе Путника)
 72. 4. р. сј. ООдлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање четири члана Градске изборне комисије број: 01-022-71/21 од 18.02.2021. године
 73. 4. р. сј. Одлука о расписивању Јавног огласа за избор четири члана Градске изборне комисије
 74. 4. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола, Привредном друштву „БРАНЕЛ-ФИН“ д.о.о. Градишка
 75. 4. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона НоваТопола, Привредном друштву „ТОПЛЕТ“ д.о.о. Нова Топола“ д.о.о. Градишка
 76. 4. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола, Друштву за производњу металних производа „Метал“ а.д. Градишка
 77. 4. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола, Привредном друштву „АЛУ-МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка
 78. 4. р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитацијеТ“ д.о.о. Градишка
 79. 5 р. сј. Oдлука о кредитном задужењу града Градишка
 80. 5 р. сј. Одлука о краткорочном задужењу града Градишка
 81. 5 р. сј. Одлука о давању гаранције градa Градишка КП „Градска чистоћа“ а.д.Градишка
 82. 5 р. сј. Одлука o мјесним заједницама на подручју града Градишка
 83. 5 р. сј. Одлука o расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју града Градишка
 84. 5 р. сј. Одлука o одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града Градишка за 2021. годину
 85. 5 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишкe „Градишка-исток“ (локација „Крошња“)
 86. 5 р. сј. Одлука о доношењу измјене Регулационог плана дијела центра Градишке (локација „Тржница“)
 87. 5 р. сј. Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о.
 88. 5 р. сј. Одлука о давању сагласности за упис заложног права
 89. 5 р. сј. Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом Којић Дејану из Бање Луке
 90. 5 р. сј. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Видовић Љубомиру из Кукуља
 91. 5 р. сј. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом Кошћо Драгану из Котор Вароши
 92. 5 р. сј. Одлука о прихватању понуде
 93. 6 р. сј. Извјештај о раду Скупштине града Градишка за период јануар-јуни 2021. године.
 94. 6 р. сј. Одлука о усвајању Плана управљања спомеником природе „Лијевчански кнез“ за период 2021-2031. године
 95. 6 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на подручју града Градишкас
 96. 6 р. сј. Одлука о успостављању пословне зоне „Привредна зона Нова Топола“
 97. 6 р. сј. Одлука o прeнoсу прaвa влaсништвa сoфтвeрa зa пoвeзивaњe бaзa мjeрeњa у сврху унaпрeђeњa aутoмaтизaциje вoдoвoднoг систeмa Грaдишкa
 98. 6 р. сј. Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама
 99. 6 р. сј. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
 100. 6 р. сј. Одлука o давању сагласности за закључење уговора о коришћењу дијела пословног простора са ЈУ „Културни центар“ Градишкас
 101. 6 р. сј. Одлука о давању сагласности за упис заложног права
 102. 6 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора опродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом сапредузећем „Бетон“ д.о.о. Градишка
 103. 6 р. сј. Одлука о приступањупродаји грађевинског земљишта у к.о. Ровине путем лицитације
 104. 6 р. сј. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Градишка
 105. 7 р. сј. Одлука о усвајању Акционог плана образовања и запошљавања Града Градишка за период 2021-2022. године
 106. 7 р. сј. Одлука усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2020/2021. годину
 107. 7 р. сј. Одлука о приступању Града Градишка Удружењу Локална акциона група „Савус“
 108. 7 р. сј. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница и сазивању Збора грађана на подручју града Градишка
 109. 7 р. сј. Одлука о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 110. 7 р. сј. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји непоредномпогодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „АЛУ -МС ПЛАСТ“ д.о.о. Градишка
 111. 8 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка за период 01.01- 30.06.2021. године
 112. 8 р. сј. Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалног становања у граду Градишка (2022 – 2032)
 113. 8 р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за период од 1.9.2021. до 31.12. 2021. годинe
 114. 8 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2021. годину
 115. 8 р. сј. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 116. 8 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
 117. 8 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (Блок бр.19)
 118. 8 р. сј. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Градишка
 119. 8 р. сј. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка
 120. 8 р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка
 121. 8 р. сј. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 122. 8 р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбораЈавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 123. 8 р. сј. Одлука о измјенама Одлуке о промјени облика организовања ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
 124. 8 р. сј. Одлука o измјени Статута Јавног предузећа „РАДИО ГРАДИШКА“ Градишка
 125. 8 р. сј. Одлука о давању у закуп пословног простора у својини Града Градишка
 126. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Тороман Јовом из Градишке
 127. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Бранком из Градишке
 128. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Иваштанин Божом из Градишке
 129. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Бојић Владом из Градишке
 130. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Билић Мирзетом из Градишке
 131. 8 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Туралић Сулејманом, Туралић Вилданом и Туралић Едином из Градишке
 132. 8 р. сј. Одлука о о приступању продаји непокретности путем лицитације
 133. 8 р. сј. Одлука о продаји пословног простора непосредном погодбом Привредном друштву „GRUBEX RD“ д.о.о. Градишка
 134. 8 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Бабић Оливеру из Ровина
 135. 8 р. сј. Одлука о о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Бабић Драгославу из Ровина
 136. 8 р. сј. Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Милом из Градишке
 137. 9 р. сј. Одлука о усвајању ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 138. 9 р. сј. Одлука о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 139. 9 р. сј. Одлука о измјенама и допунама Програма подршке пољопривреди за 2021. годину
 140. 9 р. сј. Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2021. годину
 141. 9 р. сј. Одлука о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину
 142. 9 р. сј. Одлука о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину
 143. 9 р. сј. Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину
 144. 9 р. сј. Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2021. годину
 145. 9 р. сј. Одлука о измјени и допуни Програма социјалне заштите за 2021. годину
 146. 9 р. сј. Одлука о усвајању Акционог плана родне равноправности на подручју града Градишка за период 2021 – 2024. година
 147. 9 р. сј. Одлука о доношењу Регулационог плана „Кружна раскрсница Обрадовац“
 148. 9 р. сј. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница -Чатрња“
 149. 9 р. сј. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Обилазница -Лисковац“
 150. 9 р. сј. Oдлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја Центар града „Излаз на Саву“
 151. 9 р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности (фудбалски терен са вјештачком травом) у својини града Градишка ФК „Козара“ Градишка
 152. 9 р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације
 153. 9 р. сј. Одлука о давању сагласности за брисање забиљежби ограничења „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи
 154. 9 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Стојаковић Даријом из Градишке
 155. 9 р. сј. Одлука о продаји стана путем лицитације Привредном друштву „PVA Group“ д.о.о. Градишка
 156. 9 р. сј. Одлука о продаји стана непосредном погодбом Зрнић Анкици из Градишке
 157. 10 р. сј. Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2022. гoдини
 158. 10 р. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 159. 10 р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка
 160. 10 р. сј. Одлука о забрани отуђивања и стављања под хипотеку
 161. 10 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Ранисовић Драгану  из Ровина
 162. 10 р. сј. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Вељић Жарку из Горњих Подградаца
 163. 10 р. сј. Одлука о поништавању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка
 164. 10 р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ Градишка
 165. 10 р. сј. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 166. 10 р. сј. Одлука о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 167. 01 р. сј. Статутарна Одлука о измјени Статута Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 168. 11 р. сј. Одлука о измјенама Програма подршке предузетништва за 2021. годину
 169. 11 р. сј. Одлука о измјени Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2021.годину
 170. 11 р. сј. Одлука о измјени Програма заштите од пожара у градуГрадишка за 2021.годину
 171. 11 р. сј. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 172. 11 р. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ„Лепа Радић“ Градишка
 173. 11 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о платама функционера града градишка
 174. 11 р. сј. Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка
 175. 11 р. сј. Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у ЈЗУ Болница Градишка
 176. 11 р. сј. Одлука o расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница и сазивању збора грађана мјесних заједница на подручју града Градишка
 177. 11 р. сј. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града Градишка за 2022. годину
 178. 11 р. сј. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Градишка за 2022. годину
 179. 11 р. сј. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју градаГрадишка у 2021. години
 180. 11 р. сј. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2022. години
 181. 11 р. сј. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2022. годину
 182. 11 р. сј. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Ковачевић Иваном
 183. 11 р. сј. Одлука о обуци одборника
 184. 11 р. сј. Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске – Служба Градишка
 185. 11 р. сј. Одлука о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у ЗУБ Интернационални дијализа центар Бањалука / ПЈ Градишка
 186. 11 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“