Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti


Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  obavlja poslove lokalne uprave  koji se odnose na pripremu, izradu i donošenje programa privrednog razvoja Grada,  analizu praćenje i predlaganje mjera u oblasti privrede na području Grada, a posebno u oblasti zanatsko-preduzetničkih djelatnosti, plan ekonomskog razvoja u okviru Strategije razvoja Grada, sprovođenje upravnog postupka za donošenje rješenja iz oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, uslužne djelatnosti, javni prevoz lica i stvari), pripremu, izradu i donošenje programa društvenog razvoja Grada u okviru Stategije razvoja  Grada, analizu, praćenje i predlaganje mjera u oblasti društvenih djelatnosti na području Grada, a posebno u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, informisanja, mladih i religije, demografije, ravnopravnosti polova, nevladinog sektora, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Gradu, a odnosi se na djelokurg rada odjeljenja.

U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:

  • priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
  • redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte;
  • priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte;
  • aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
  • priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
  • učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i  dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem planu aktivnosti koji priprema Odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti ima dva odsjeka:

  • Odsjek za privredu i
  • Odsjek za društvene djelatnosti

Ovdje možete preuzeti Odluku o raspodjeli sredstava granta udruženjima od interesa grada Gradiška za 2022. godinu.

Kontakt

NAČELNIK ODJELJENJA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI: IVAN RADENOVIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78 400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 361

Faks: +387 51 814 689

Email: ivan.radenovic@gradgradiska.com