Водичи

Водичи

Одјељење за општу управу

Стицање држављанства БиХ-Републике Српске
Престанак држављанства


Пријава рођења
Пријава вјенчања
Упис чињенице смрти
Издавање извода из матичних књига
Овјера потписа, рукописа и преписа


Правна помоћ


До радне књижице


Промјена личног имена
Накнадни упис у матичне књиге
Исправке у матичним књигама


Приступ информацијама


Подношење притужби, препорука, сугестија и похвала грађана

Одјељење за просторно уређење и грађење

Локацијски услови


Локацијски услови за привремене објекте


Локацијски услови за објекте за које није потребна грађевинска дозвола


Грађевинска дозвола


Употребна дозвола


Издавање еколошке дозволе


Уклањање /рушење/ објекта


Грађење

Одјељење за комуналне и стамбене послове

Комунална такса и комунална накнада
Закуп јавне површине
Закуп неизграђеног грађевинског земљишта
Остали предмети из комуналне области
Стамбена област


Упис у регистар заједнице етажних власника

Одјељење за привреду и пољопривреду

Издавање рјешења о регистрацији предузетника


Издавање одобрења о обављању дјелатности јавног превоза лица и ствари


Издавање рјешења о превозу ствари за властите потребе


Издавање лиценце “Б”, “Ц”, “Д” i “E”


Упис чамаца у регистар


Доношење увјерења о обављању пољопривредне дјелатности


Доношење рјешења о пољопривредној сагласности

Одјељење за друштвене дјелатности

Образовање и демографија
Култура и религија
Спорт
Здравствена и социјална заштита
Омладина и невладин сектор

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Водич у области борачко-инвалидске заштите


Водич кроз програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата на подручју града Градишка

Скупштина града Градишка

Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини града Градишка