Одлуке Скупштине града донесене 2021. године

Одлуке Скупштине града донесене 2021. године

 1. 1. р. сј. СГ Одлука о извршењу буџета града Градишка за 2021. годину
 2. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2021. годину
 3. 1. р. сј. СГ Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 4. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка за период 2019 – 2027. године, за 2021. годину
 5. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Градишка за период 2021 – 2023. годинe, за 2021. годину
 6. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању матичних подручја
 7. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
 8. 1. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пословних просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 9. 1. р. сј. СГ Одлука о кредитном задужењу града Градишка
 10. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2021. гoдини
 11. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града Градишка у 2020. години
 12. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2021. години
 13. 1. р. сј СГ Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Градишка за 2021. годину
 14. 1. р. сј. СГ Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2021. годину
 15. 1. р. сј СГ Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године
 16. 1. р. сј. СГ о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 17. 1. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина
 18. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца и „DRVAS“ д.о.о. Бања Лука као купца
 19. 1. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.o. Нова Топола)
 20. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге „Agrofructus“ Градишка
 21. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка
 22. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Јованом из Козинаца
 23. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке
 24. 1. р. сј. СГ о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2021. годинуОдлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. годину.
 25. 2. р. сј. Одлука о усвајању Програма рада градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. годину.
 26. 2. р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за 2020. годину
 27. 2. р. сј. Одлука о усвајању Плана рада ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. годину.
 28. 2. р. сј. Одлука о јавним просторима за паркирање моторних возила на подручју града Градишка
 29. 2. р. сј. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
 30. 2. р. сј. Одлука о градским административним таксама
 31. 2. р. сј. Одлука о одборничкој легитимацији
 32. 2. р. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2021. годину
 33. 2. р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2021. годину
 34. 2. р. сј. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналним таксама
 35. 2. р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о платама функционера града Градишка
 36. 2. р. сј. Одлука о усвајању Програма санитарне заштите водоизворишта „Жеравица“ за период од 2021. до 2027. године.
 37. 2. р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка „Удружењу жена жртава рата Републике Српске“
 38. 2. р. сј. Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка ЈУ „Културни центар“ Градишка
 39. 2. р. сј. Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка
 40. 2. р. сј. Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о.
 41. 2. р. сј. Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање четири члана Градске изборне комисије Градишка
 42. 2. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање техничких и сродних услуга, промета робе и спољнотрговинско пословање „HIT ING “ д.о.о. Бања Лука
 43. 2. р. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“
 44. 2. р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и промет „GOLIĆ-TRADE“ Градишка
 45. 2. р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка
 46. 3. р. сј. Одлука o izvrsenо извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 47. 3. р. сј. Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2021. годину
 48. 3. р. сј. Одлука о успостављању сарадње града Градишка са општином Зубин Поток
 49. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Мачкић Невенком из Градишкa
 50. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за извођење радова за изградњу кружне раскрснице на укрштању на улазу у агроиндустријској зони у Новој Тополи са магистралним путем М-16, дионица Градишка-Бања Лука
 51. 3. р. сј. Одлука о давању сагласности за извођење радова на кружној раскрсници на улазу у центар града Градишка и изградњу тротоара на лијевој страни магистралног пута МI-101 Градишка-Нова Топола у мјесној заједници Брестовчина