Одлуке Скупштине града донесене 2020. године

Одлуке Скупштине града донесене 2020. године

 

 1. 31. р. сј. СГ Одлука о додјели јавних признања града Градишка 2020
 2. 31. р. сј. СГ Одлука о исплати средстава Земљорадничкој задрузи „Градишка“ Градишка
 3. 31. р. сј. СГ Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка
 4. 31. р. сј. СГ Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности
 5. 31. р. сј. СГ Одлукао приступању изради Просторног плана града Градишка 2021-2041. године
 6. 31. р. сј. СГ Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне, зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2020. годину
 7. 31. р. сј. СГ Одлука o привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“
 8. 31. р. сј. СГ Одлука  о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са Ковачевић Душаном из Градишке, ради привођења земљишта намјени
 9. 3. в. сј. СГ Одлука о ослобађању од плаћања закупнине
 10. 3. в. сј. СГ Одлука о умањењу економске цијене услуга Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
 11. 32. р. сј. СГ Одлука о измјени Сатута Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 12. 32. р. сј. СГ Одлука о кредитном задужењу града Градишка
 13. 32. р. сј. СГ Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима
 14. 32. р. сј. СГ Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 15. 32. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021 – 2041. године
 16. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Кеј“
 17. 32. р. сј. СГ Одлука о исплати средстава Спортском друштву „Спортско рекреативни центар Сењак“ из Градишке
 18. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола – Исток“
 19. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола – Запад“
 20. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Стадион“
 21. 32. р. сј. СГ Одлука о приступању продаји некретнинe путем лицитације
 22. 32. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза, Kasthouse
 23. 32. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка
 24. 32. р. сј. СГ Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 25. 33. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама
 26. 33. р. сј. СГ Одлука оО ОСНИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО – СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДИШКА
 27. 33. р. сј. СГ Одлука о о измјени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Градишка
 28. 33. р. сј. СГ Odluka o допуни Одлуке о комуналном реду
 29. 33. р. сј. СГ Одлука о о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 30. 33. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница
 31. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК СТАНДАРД)
 32. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО)
 33. 33. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког плана Градишке 2005 – 2020. године
 34. 33. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишка „Градишка-запад“
 35. 33. р. сј. СГ Одлука о о прихватању понуде Бојанић Здравке и Станка
 36. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Котараш Златком из Градишке
 37. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о замјени грађевинског земљишта са Стојаковић Браниславом
 38. 33. р. сј. СГ Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мандић Карађорђу из Вакуфа
 39. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Бурић Миланом из Градишке
 40. 33. р. сј. СГ Одлука о Io давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Фудбалском клубу „Козара“ Градишка
 41. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 42. 33. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Регулационог плана „Метал“
 43. о приступању измјени дијела Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.о. Нова Топола)14. Odlukai izmjene dijela RP N Topola Zapad 2 parcele
 44. 34. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка-исток“ (локација „стари храст“)
 45. 34. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка-исток“ (локација „Сењак“)
 46. 34. р. сј. СГ Одлука о умањењу висине закупнине градског грађевинског земљишта привредном друштву „Градишка Тржница“ д.о.о
 47. 34. р. сј. СГ Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Планинарско спортском друштву „Патрија“ Градишка
 48. 34. р. сј. СГ Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних војних инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата
 49. 34. р. сј. СГ Одлука o уступању на коришћење земљишта без накнаде
 50. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности на иницијативу за постављање спомен плоче погинулим борцима који су сахрањени у гробљу у Брестовчини
 51. 34. р. сј. СГ Одлука о економској цијени услуге и износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка
 52. 34. р. сј. СГ Одлука о измјени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Градишка
 53. 34. р. сј. СГ Одлука о измјени Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Градишка
 54. 34. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта Привредном друштву „PVA group“ д.о.о. Градишка
 55. 34. р. сј. СГ Одлука o продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“  Привредном друштву  G&Z TREJD-VODOVOD I GRIJANJE“ д.о.о. Нова Топола
 56. 34. р. сј. СГ Одлука o давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. Градишка
 57. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Биберић Азром из Градишке
 58. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хатић Златаном из Градишке
 59. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Милорадом, Савић Здравком и Кобаш Смиљком из Градишке
 60. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Стојићевић Маријом из Козинаца
 61. 34. р. сј. СГ Не прихвата се понуда Гламочак Саше, син Цвијана из Градишке, Текија бр. 11, за закључење уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом
 62. 34. р. сј. СГ Не прихвата се  понуда Хаџихафизовић Хакије, заступаног по адвокату Селак  Драгињи из  Градишке, за закључење  уговора  о купопродаји  неизграђеног градског  грађевинског земљишта,   непосредном  погодбом
 63. 34. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном   погодбом са „ПРИМА ИСГ“ д.о.о. Градишка, ради комплетирања грађевинске парцеле
 64. 34. р. сј. СГ Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине града Градишка за период јануар – јуни 2020. године
 65. 34. р. сј. СГ Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Градишка за период 01.01- 30.06.2020. године
 66. 34. р. сј. СГ Одлука о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2019-2020. годину
 67. 34. р. сј. СГ Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) града Градишка за период до 2030. године
 68. 35. р. сј. СГ Одлука о извршењу Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину
 69. 35. р. сј. СГ Одлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2020. годину
 70. 35. р. сј. СГ Одлука о измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020.годину
 71. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2020.годину
 72. 35. р. сј. СГ Одлукa о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020.годину
 73. 35. р. сј. СГ Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину
 74. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години
 75. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама и допунама Програма подршке развоју пољопривреде за 2020. годину
 76. 35. р. сј. СГ Одлукa о измјенама Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину
 77. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте у граду Градишка за 2020. годину
 78. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама Програма социјалне заштите за 2020. годину
 79. 35. р. сј. СГ Одлука о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину
 80. 35. р. сј. СГ Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка за период 2019 – 2027. године, за 2020. годину
 81. 35. р. сј. СГ Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Градишка за период 2019 – 2023. годинe
 82. 35. р. сј. СГ Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка „Градишка – исток“ (локација „Крошња“)
 83. 35. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кружна раскрсница Обрадовац“
 84. 35. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Регулационог плана „Кружна раскрсница Обрадовац“
 85. 35. р. сј. СГ Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (блок број 19)“
 86. 35. р. сј. СГ Одлука о приступању измјени Регулационог плана дијелa центра Градишке (локација „Тржница“)“
 87. 35. р. сј. СГ Одлука o субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2020. годину“
 88. 35. р. сј. СГ Одлука o давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка“
 89. 35. р. сј. СГ Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Удружењу грађана „ЈЕЗЕРО“ Рогољи“
 90. 35. р. сј. СГ Одлука о давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Удружењу жена „МАЈКА“ Рогољи“
 91. 35. р. сј. СГ Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium” Градишка
 92. 35. р. сј. СГ Одлуку о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 93. 35. р. сј. СГ СТАТУТАРНА ОДЛУКА о измјени Сатута Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 94. 35. р. сј. СГ Одлука о оснивању Пословне јединице „КУЋА ЛИЈЕВЧА и ПОТКОЗАРЈА“ „Туристичке организација града Градишка“
 95. 35. р. сј. СГ Одлука о прихватању понуде
 96. 35. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка непосредном погодбом“
 97. 35. р. сј. СГ Одлука – сагласност за закључење уговора о продаји некретнина између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца, и „N.T.S. SOFT“ д.о.о. Бања Лука као купца“
 98. 35. р. сј. СГ Мишљење о основаности доношења Одлуке о утврђивању општег интереса од стране Владе Републике Српске за потпуну експропријацију непокретности ради изградње кружне раскрснице подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола““
 99. 1. р. сј. СГ Одлука о извршењу буџета града Градишка за 2021. годину
 100. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2021. годину
 101. 1. р. сј. СГ Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 102. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка за период 2019 – 2027. године, за 2021. годину
 103. 1. р. сј. СГ Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Градишка за период 2021 – 2023. годинe, за 2021. годину
 104. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању матичних подручја
 105. 1. р. сј СГ Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
 106. 1. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пословних просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 107. 1. р. сј. СГ Одлука о кредитном задужењу града Градишка
 108. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2021. гoдини
 109. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града Градишка у 2020. години
 110. 1. р. сј. СГ Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2021. години
 111. 1. р. сј СГ Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Градишка за 2021. годину
 112. 1. р. сј. СГ Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2021. годину
 113. 1. р. сј СГ Одлука о доношењу Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019-2039. године
 114. 1. р. сј. СГ о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 115. 1. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина
 116. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина између „KASTHOUSE“ д.о.о. Градишка, као продавца и „DRVAS“ д.о.о. Бања Лука као купца
 117. 1. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ (к.ч. бр. 1927/1 и 1929/1 к.o. Нова Топола)
 118. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге „Agrofructus“ Градишка
 119. 1. р. сј. СГ Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „ALU–PVC STOLARIJA TO-MI“ д.о.о. Градишка
 120. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Козић Јованом из Козинаца
 121. 1. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Мркић Славком и Мркић Ранком из Градишке
 122. 1. р. сј. СГ о усвајању Плана рада ЈП „Радио Градишка“ за 2021. годину