Одлуке Скупштине општине и града донесене 2020. године

Одлуке Скупштине града донесене 2020. године

 

 1. 31. р. сј. СГ Одлука о додјели јавних признања града Градишка 2020
 2. 31. р. сј. СГ Одлука о исплати средстава Земљорадничкој задрузи „Градишка“ Градишка
 3. 31. р. сј. СГ Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка
 4. 31. р. сј. СГ Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности
 5. 31. р. сј. СГ Одлукао приступању изради Просторног плана града Градишка 2021-2041. године
 6. 31. р. сј. СГ Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне, зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2020. годину
 7. 31. р. сј. СГ Одлука o привођењу трајној намјени земљишта у обухвату дијела Регулационог плана „Излаз на Саву“
 8. 31. р. сј. СГ Одлука  о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са Ковачевић Душаном из Градишке, ради привођења земљишта намјени
 9. 3. в. сј. СГ Одлука о ослобађању од плаћања закупнине
 10. 3. в. сј. СГ Одлука о умањењу економске цијене услуга Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка
 11. 32. р. сј. СГ Одлука о измјени Сатута Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 12. 32. р. сј. СГ Одлука о кредитном задужењу града Градишка
 13. 32. р. сј. СГ Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима
 14. 32. р. сј. СГ Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 15. 32. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Градишке 2021 – 2041. године
 16. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Кеј“
 17. 32. р. сј. СГ Одлука о исплати средстава Спортском друштву „Спортско рекреативни центар Сењак“ из Градишке
 18. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола – Исток“
 19. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Нова Топола – Запад“
 20. 32. р. сј. СГ Одлука о доношењу Регулационог плана „Стадион“
 21. 32. р. сј. СГ Одлука о приступању продаји некретнинe путем лицитације
 22. 32. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза, Kasthouse
 23. 32. р. сј. СГ Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка
 24. 32. р. сј. СГ Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 25. 33. р. сј. СГ Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама
 26. 33. р. сј. СГ Одлука оО ОСНИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО – СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДИШКА
 27. 33. р. сј. СГ Одлука о о измјени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Градишка
 28. 33. р. сј. СГ Odluka o допуни Одлуке о комуналном реду
 29. 33. р. сј. СГ Одлука о о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 30. 33. р. сј. СГ Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ – кружна раскрсница
 31. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК СТАНДАРД)
 32. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“ (БЛОК ЈЕДИНСТВО)
 33. 33. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког плана Градишке 2005 – 2020. године
 34. 33. р. сј. СГ Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишка „Градишка-запад“
 35. 33. р. сј. СГ Одлука о о прихватању понуде Бојанић Здравке и Станка
 36. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Котараш Златком из Градишке
 37. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о замјени грађевинског земљишта са Стојаковић Браниславом
 38. 33. р. сј. СГ Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Мандић Карађорђу из Вакуфа
 39. 33. р. сј. СГ Одлука о о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Бурић Миланом из Градишке
 40. 33. р. сј. СГ Одлука о Io давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Фудбалском клубу „Козара“ Градишка
 41. 33. р. сј. СГ Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 42. 33. р. сј. СГ Одлука о приступању изради Регулационог плана „Метал“