ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова радних тијела Скупштине града

Post Date: 22/01/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова радних тијела Скупштине града

ГРАД ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ГРАДА
Комисија за избор и именовања

Број: 01-013-1/21
Датум: 22.1.2021. године

 

Ј А В Н И   П О З И В
за избор спољних чланова радних тијела Скупштине града

Позивају се заинтересована лица, да се пријаве на јавни позив за избор спољних чланова радних тијела Скупштине града Градишка:

  1. Комисијe за статутарна питања и прописе (2 члана),
  2. Комисијe за питања младих и демографију (2 члана),
  3. Комисијe за друштвени положај жена и равноправност међу половима

(2 члана),

  1. Комисијe за просторно уређење (2 члана),
  2. Комисијe за планирање развоја града (2 члана),
  3. Одборa за заштиту животне средине, културног и природног насљеђа

(2 члана),

  1. Етички одбор (4 члана),
  2. Савјетa за здравство и социјалну заштиту (2 члана),
  3. Савјетa за образовање и културу (2 члана) и
  4. Савјетa за спорт (2 члана).

Надлежности радних тијела прописане су Пословником о раду Скупштине града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19). Пословник је објављен на интернет страници Града Градишка (www.gradgradiska.com) те се на тај начин заинтересовани кандидати/киње могу ближе упознати са организацијом и надлежностима радних тијела.

Уз пријаву на Јавни позив, у којој је потребно навести име и презиме подносиоца, назив радног тијела за којe се конкурише, адресу становања, мејл адресу и број телефона, потребно је да заинтересовани кандидат/киња достави своју биографију у којој је посебно истакнут рад у области из надлежности радног тијела.

Јавни позив је објављен на интернет страници Града Градишка и у програму „Радио Градишка“.

Јавни позив je отворен до 1. фебруара 2021. године, а пријаве се предају у згради Градске управе Града Градишка, Видовданска 1А Градишка.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

предсједник Комисије
Томислав Ковачевић с.р.