ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката на подручју града Градишка

Post Date: 15/01/2021

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката на подручју града Градишка

Број: 02-360-1/21
Датум: 11.1.2021.године

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 7. став 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“ број: 100/13), Градоначелник Града Градишка, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката на подручју града Градишкау 2021. и 2022. години

I

Позивају се сва заинтересована физичка лица, која посједују одговарајуће лиценце, да поднесу пријаве за учешће у комисијама за технички преглед објеката на подручју града Градишка у 2021. и 2022. години, а у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и

Правилником о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе  („Службени гласник Републике Српске“ број: 100/13).

II

Учесници јавног конкурса требају бити сљедећих струка: дипломирани инжењер архитектуре, грађевинарства, електротехнике, машинства, саобраћаја и технологије,

који има важећу лиценцу за израду или ревизију техничке документације  или лиценцу за извођење радова који су предмет техничког прегледа.

Право учешћа на јавном конкурсу имају инжењери у напријед наведеним стручним областима са завршеним првим циклусом студија, уколико посједују важећу лиценцу за израду или ревизију техничке документације или извођење радова.

III

Технички преглед одређеног објекта не могу вршити лица која су учествовала у грађењу објеката или запослени код извођача радова, као и лица која су учествовала у вршењу стручног надзора, иако су исти уврштени у листу физичких лица за вршење техничког прегледа.

Технички преглед не могу вршити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе.

IV

 Уз пријаву на конкурс заинтересована физичка лица су дужна приложити:

  • копију важеће лиценце за грађење, ревизију или израду техничке документације, издату од стране надлежног Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
  • копију личне карте и
  • копију текућег рачуна.

V

Лица која приложе тражену документацију у остављеном року биће уврштена у листу физичких лица која могу бити чланови комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју града Градишка.

Чланови комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са градским прописом којим се регулишу трошкови техничког прегледа објеката.

VI

Пријаве са доказима о испуњавању услова Јавног конкурса подносе се Градоначелнику Града Градишка, непосредно на протокол Града (канцеларија број 7) или путем поште на адресу Град Градишка, Видовданска 1 А, 78 400 Градишка.

Конкурс остаје отворен до 31.01.2021. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Градоначелник
Зоран Аџић