ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка за  заснивање  трајног засада боровнице, путем прибављања писаних понуда 

Post Date: 24/06/2020

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка за  заснивање  трајног засада боровнице, путем прибављања писаних понуда 

Број: 02 -33-61 /20
Датум:   24.06.2020. године

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 68. став 20. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број: 4/17 и 5/19) и члана  9. Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број: 12/20) Градоначелник  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка за
заснивање  трајног засада боровнице, путем прибављања писаних понуда 

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини града Градишка (у даљем тексту града), укупне површине 38749 m² у  катастарској општини Церовљани, посједовни лист број: 203. Предметно земљиште се даје у закуп у цјелини као јединствена блок парцела која садржи следеће податке:

Катастарска честица Култура Класа Површина, m² Годишња закупнина, KM Запуштеност,%
2358 воћњак 4 827 7,44 80
2359 пашњак 3 8271 82,71 100
2362 њива 6 2712 16,27 30
2363 воћњак 4 1301 11,71 80
2364 пашњак 3 299 2,99 100
2365 пашњак 3 269 2,69 100
2366 пашњак 3 663 6,63 50
2367 њива 7 24407 146,44 10
Укупно 38749 276,88 35,27

 

Предметно  земљиште  се  може  користити  искључива  за  заснивање  трајног засада боровнице.

Графички  преглед  катастарских  честица које  су  предмет  давања  у закуп, може  се  извршити  у  згради градске управе Градишка,  у канцеларији број  44 сваког  радног дана  од  7³º до 15³º  часова.  Контакт  особа  Тубин  Зоран,  телефон 051/810-344.

Пољопривредно  земљиште  из овог  Јавног огласа  даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак земљишта које се дају у закуп, може се извршити на лични захтјев понуђача у току трајања Јавног огласа.

Закупац не може закупљено земљиште давати у подзакуп.

 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

Право учешћа  на  Јавном огласу  за  давање  у закуп  пољопривредног  земљишта  у својини града имају привредна друштва или предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности и физичка лица (у даљем тексту понуђачи) која се баве пољопривредном производњом под условом да испуњавају следеће  услове:

а)  да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава  као носиоци,

б) да  имају сједиште, односно пребивалиште на подручју града најмање шест мјесеци прије  објављивања Јавног огласа,

в) да  посједују  пољопривредну  механизацију  или  овјерен  уговор  код  надлежног органа о  услузи  кориштења  механизације  другог лица  са  наведеном бројем и врстом  погонских и прикључних машина.

Трајни засад понуђач је у обавези подићи у року од двије године од дана увођења у  посјед.

Понуђач подноси понуду на комплетну површину земљишта из јавног огласа.

 

 1. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Пољопривредно  земљиште  из  овог  Јавног  огласа даје се у закуп  на  период  од  25  година.

 

 1. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Уз  писану понуду (Образац у прилогу Јавног огласа) понуђач доставља  докуметацију  којом  доказује податке наведене у понуди и то:

 • копија личне карте физичког лица или  одговорног лица у привредном друштву или предузетника,
 • овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),
 • копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
 • доказ о  уплати  депозита (кауције) у износу од 10 %  од цијене  једногодишње  закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и која  се уплаћује  на
  јединствени   рачун  трезора (ЈРТ) града  Градишка,  жиро број: 552-014-00011614-37
  (Адико банка), са назнаком сврха дознаке: кауција за  закуп  пољопривредног земљишта,
 • овјерена копија рјешења о упису у судски регистар привредног друштва, односно рјешења о регистрацији предузетника, ако су исти подносиоци понуде,
 • Овјерена  изјава  о посједовању  пољопривредне  механизације,  број  и  врста   погонских прикључних  машина  или  овјерен  уговор  код   надлежног  органа  о  услузи   кориштења механизације   другог  лица    са   наведеном  бројем  и  врстом   погонских  и  прикључних машина,
 • фотокопија  катастарског  плана  и  посједовног  листа  као  доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са земљиштем које је предмет овог Јавног огласа.            

Документација која се доставља уз Образац  понуде  мора бити у оригиналу или овјерене копије.

 

 1. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

Годишња  цијена  закупнине  једног хектара (1 ha) пољопривредног земљишта из овог Огласа износи за: I класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и VIII класу 60 КМ.

Износ годишње закупнине за предметно земљиште је 276,88 KM.

Приликом подношења понуде потребно је  уплатити   депозит (кауцију) у износу од 10 %  од цијене  једногодишње  закупнине за  предметно  пољопривредно земљиште које је наведено у понуди.

Годишња  закупнина  за  прву годину  закупа  уплаћује се  прије  закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

Дио предметног земљишта је запуштен, односно зарастао (13667,2 m²) и понуђач је у обавези да исто приведе култури у периоду од двије године од дана увођења у посјед. На име привођења култури запуштеног земљишта понуђач ће бити ослобођен плаћања цјелокупне годишње закупнине у другој години закупа. Након периода ослобађања, годишња закупнина за остале године закупа за сво земљиште се такође уплаћује у складу са ставом 2. ове тачке.

 

 1. ПРАВО ПРЕВЕНСТВА

Право првенства у додјели земљишта, без обзира на број бодова, уколико испуњава  услове из Јавног огласа, има понуђач који  непосредно граничи са предметним земљишем.

Ако су након извршеног бодовања понуђачи изједначени по броју бодова, или постоје два или више понуђача који имају право првенства по претходном ставу, додјела предметног земљишта у закуп ће се извршити усменим јавним надметањем на дан и у мјесту које Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта одреди, а о чему ће понуђачи бити благовремено писмено обавјештени.

 

 1. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Ако је поднесена само једна   понуда за   предметно  пољопривредно  земљиште, таква понуда  уколико  је  благовремена,  потпуна  и  испуњава  услове   прописане   овим  Огласом, оцјењује се као најповољнија.

Ако  два  или  више  понуђача  поднесу понуду  за  пољопривредно  земљиште из  овог Огласа,  избор  најповољнијег  понуђача  врши  се  на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуда.

Критеријуми за бодовање:                      

 • пољопривредна механизација………………………………………………..максимално  10 бодова
 • врста пољопривредне производње ……………………………………………………………  10 бодова
 • близина посједа понуђача у односу на
  земљиште које се даје у закуп ………………………………………………..максимално 20 бодова

Понуђачи  који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореним  ковертама поштом или лично  на  адресу  Градска управа  Градишка,  Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка,  са назнаком:
„НЕ ОТВАРАТИ – ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

На  коверти  мора  бити  исписано  име,  презиме  и  адреса  понуђача,  односно  назив привредног друштва и сједиште.

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

 

 1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда на Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је  15 дана од дана објављивања Јавног огласа.

 

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта првог радног дана послије истека рока за подношење понуда   у  10ºº  часова   у  сали бој 47 градске управе Градишка.

Понуђачи  или  њихови  писмено  овлашћени  заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Комисија  за  давање у закуп пољопривредног земљишта, прије избора најповољнијег  понуђача може  тражити стручно  мишљење  из  одговарајућих  области, вршити контролу и провјеру достављених доказа понуђача.

Са  понуђачем чија је понуда  утврђена као  најповољнија, Градоначелник  закључују уговор о закупу.

Ако  најповољнији  понуђач  одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање уплаћене кауције, а уговор  ће  се  закључити  са  следећим  најповољнијим понуђачем.

Учесници  Јавног огласа чије   понуде  нису   прихваћене  као  најповољније,  као  и  учесници   чије понуде нису биле комплетне или уредне имају право  на  поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног земљишта.

Прије закључења уговора о закупу изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину.

Након закључења уговора о закупу   Комисија  за  давање  у  закуп пољопривредног земљишта ће у року од 30 дана увести закупца у посјед пољопривредног земљишта.

Градоначелник задржава  право  да у  било  ком дијелу поступка, послије објављивања Јавног  огласа  до  закључења  уговора  о  закупу, може поништити Јавни оглас или дио Јавног огласа са образложењем.

Јавни  оглас ће се објавити на огласној плочи Градске управе, на интернет страници града и  Радио Градишци.

Све  додатне   информације  везане  за  Јавни   оглас   могу  се  добити  у  Одељењу  за привреду и пољопривредду Градске управе Градишка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић

Преузмите документацију: