ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“

Post Date: 16/08/2019

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17 и „Службени гласник Града Градишка“ број 5/19), члана 5. Одлуке о одржавању манифестације Града Градишка „Градишка јесен“ („Службени гласник Града Градишка“ број 10/19) и Одлуке Организационог одбора за одржавање Манифестације „Градишка јесен 2019“, Градоначелник Града Градишка    р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     О Г Л А С
за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта
ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“

 1. Даје се на коришћење изграђено градско грађевинско земљиште у даљем тексту (јавна површина) у улици Доситејева означено као к.ч.2443 к.о.Градишка 1, у 4 (четири) дијела и то:

  – Парцела I у површини од 1.218,00 m²,
  – Парцела II у површини од 1.218,00 m²,
  – Парцела III у површини од 1.134,00 m²,
  – Парцела IV у површини од 1.134,00 m²,

  Парцеле I-IV дају се на кориштење ради постављања уређаја и опреме за пружање услуга забавних игара, у оквиру одржавања Манифестације „Градишка јесен 2019“.
  Период коришћења предметних парцела за наведене намјене je од 15.09. до 22.09.2019.године.
  Почетна висина закупнине за коришћење јавне површине износи 6,00 КМ/m²+ПДВ.

 2. Право учешћа у поступку додјељивања на коришћење имају сва правна лица, предузетници и физичка лица регистрована за дјелатност пружања услуга забавних игара, која располажу адекватном структуром и обимом атестованих уређаја и опреме за наведене намјене.

 3. Пријава за учешће у поступку додјеле на коришћење подноси се у писменој форми. Пријава треба да садржи:

  – податке о учеснику,
  – понуђена цијена по 1,00 m² (која не може бити нижа од 6,00 КМ/m²+ПДВ),
  – назначен период кориштења,
  – идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ),
  – рјешење одобрења за рад за пружање услуга забавних игара (Судско рјешење о регистрацији за правна лица / општинско Рјешење за рад за физичка лица-предузетнике),
  потврду о измиреним финансијским обавезама према Граду Градишка,
  структура уређаја и опреме забавних игара са потребном документацијом (пратећи атести и лиценце).

 4. Најповољнијим понуђачем се сматра онај који је понудио највиши износ закупнине по 1,00 m² уз обавезу испуњења осталих услова из огласа.

 5. Са најповољнијим понуђачем Градоначелник Града ће закључити уговор о закупу јавне површине.

 6. Понуђач из претходне тачке дужан је уплатити закупнину у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

 7. Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном листу „Глас Српске“ до 15³º сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
  Пријаве са пратећом документацијом се у затвореној коверти достављају на адресу: Градска управа Градишка, Организациони одбор за одржавање Манифестације „Градишка јесен 2019“, улица Видовданска 1А, 78400 Градишка.

 8. Локације које се дају на кориштење моћи ће се погледати у договору са контакт особом испред Градске управе.
  За све додатне информације, контакт особе: Немања Вукелић и Гордана Николић,тел. 051/810-325 и 051/810-322 у периоду од13ºº до 15ºº.

 9. Оглас је објављен на огласној плочи Градске управе Градишка, а обавјештење о објављивању Јавног огласа у дневном листу „Глас Српске“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Aџић