ОГЛАС o продаји земљишта  путем усменог јавног надметања-лицитације

Post Date: 16/07/2019

ОГЛАС o продаји земљишта  путем усменог јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-475-60/19
Датум: 16.07.2019. године

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 4. и 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке Скупштине Града Градишка о приступању продаји земљишта број: 01-022-335/19 од 15.07.2019.године, Градоначелник Града Градишке расписује:

ОГЛАС

o продаји земљишта  путем усменог јавног надметања-лицитације

I

Продаје се  неизграђено градско грађевинско земљиштe у власништву Града Градишка путем лицитације ради изградње трајних грађевина и то:

 1. Катастарска честица број 498/53 „Крошња“ градилиште, површине 2746 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње пословног објекта терцијарне дјелатности по почетној продајној цијени од 159 268,00 КМ (58,00 КМ/1 m2) ,
 2. Катастарска честица број 498/55 „Крошња“ градилиште, површине 2431 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње пословног објекта терцијарне дјелатности по почетној продајној цијени од 140 998,00 КМ (58,00 КМ/1 m2) ,
 3. Катастарска честица број 498/56 „Крошња“ градилиште, површине 2412 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње пословног објекта терцијарне дјелатности по почетној продајној цијени од 139 896, 00 КМ (58,00 КМ/1 m2) ,
 4. Катастарска честица број 498/57 „Крошња“ градилиште, површине 2357 m 2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње пословног објекта терцијарне дјелатности по почетној продајној цијени од 136 706,00 КМ (58,00 КМ/1 m2),
 5. Катастарска честица број 1136/104 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 1678 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од  92 290,00 КМ (55,00 КМ/1 m 2) ,
 6. Катастарска честица број 1136/106 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 2559 m 2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 140 745,00 КМ ( 55,00 КМ/ 1 m 2),
 7. Катастарска честица број 1136/107 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине  1671 m 2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1,  ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од  91 905,00 КМ ( 55,00 КМ/ 1 m 2) ,
 1. Катастарска честица број 1136/108 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 2352 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 129 360 ,00 КМ (55,00 КМ/1 m2) ,
 2. Катастарска честица број 1136/109 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 2065 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 113 575  ,00 КМ (55,00 КМ/1 m2) ,
 3. Катастарска честица број 1136/110 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 3372 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 202 320 ,00 КМ (60,00 КМ/1 m2) ,
 4. Катастарска честица број 1136/111 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 3505 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 210 300 ,00 КМ/m2 (60,00 КМ/1 m2) ,
 5. Катастарска честица број 1136/113 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 2894 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 173 640 ,00 КМ/m2 (60,00 КМ/1 m2) ,
 6. Катастарска честица број 1136/114 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 1786 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 107 160 ,00 КМ/m2 (60,00 КМ/1 m2),
 7. Катастарска честица број 1136/115 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 3436 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 206 160 ,00 КМ/m2 (60,00 КМ/1 m2) ,
 8. Катастарска честица број 1136/116 „16. Крајишке бригаде“ пашњак 3. класе, површине 2023 m2 , уписана у л.н. број 1912 к.о. Градишка 1, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта по почетној продајној цијени од 121 380 ,00 КМ/m2(60,00 КМ/1 m2) и
 9. Катастарска честица број 2475/26 „Талови“ градилиште, површине 519 m2, уписана у п.л. број 3078 к.о. Градишка-село ради изградње индивидуалног стамбеног објекта, по почетној продајној цијени од 7785,00 КМ (15,00 КМ/1 m2) .

II

Продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта из претходне тачке се врши путем усменог јавног надметања-лицитацијом.

Поступак лицитације проводи Комисија за спровођење јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта, именована Рјешењем СО-е Градишка бр. 01-111-49/19 од 22.02.2019. године (У даљем тексту: Комисија) .

III

Право учешћа у поступку продаје  земљишта из тачке  I имају сва физичка и правна лица која по закону  могу бити власници некретнина које се продају, уз уплату кауције која износи 10% од почетне продајне цијене земљишта које се лицитира, с тим да тај износ не може бити нижи од 1 000,00 КМ, нити виши од 50000,00КМ, и урачунава се у продајну цијену, а у случају да учесник лицитације не излицитира жељено земљиште иста се враћа.

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној форми.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Градишка број 567-323-82000714-59 код Сбербанк а.д. Бања Лука, Филијала Градишка прије почетка поступка лицитације .

IV

Рок за подношење пријава за учешће на лицитацији је 31.07.2019. године до 15,30 сати.

Пријаве се предају  у просторијама Градске управе, канцеларија бр.7. Пријава треба да садржи личне податке о учеснику лицитације (име, презиме, контакт телефон, адреса становања, односно назив и сједиште фирме, ЈМБГ, односно ЈИБ, број личне карте, односно судске регистрације) и податке о катастарској парцели  коју жели да купи.

Доказ о уплаћеној кауцији се предаје непосредно Комисији прије почетка лицитације.

V

Учесници лицитације су дужни прије почетка поступка јавног надметања Комисији приложити доказ о идентитету (лична карта, потврда о регистрацији правног лица), а ако се не ради о лицима која лично учествују на лицитацији или о законским заступницима правних лица, исти су дужни приложити и овлашћење за заступање (пуномоћ).

VI

Продаја предметног земљишта по овом огласу ће се одржати     01.08.2019.године са почетком у 08,00 сати у просторијама Градске управе Града Градишка (Ул. Видовданска бр. 1 А), канцеларија бр. 47.

VII

Свим учесницима лицитације биће претходно омогућен увид у постојећу просторно – планску документацију, увид у изводе из јавних регистара некретнина, увид у копију катастарског плана и одговарајућу урбанистичку документацију, као и обилазак парцела које су предмет продаје. Све информације о условима учешћа на лицитацији, потребној документацији, те парцелама које су предмет лицитације, могу се добити у Градској управи Града Градишка – Служба Градоначелника , контакт-особа Зорица Марковић и Ивана Пећанин, канцеларија 65, контакт-телефон 051/810-365.

VIII

Излицитирана, односно утврђена куповна цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од дана закључења уговора о продаји земљишта, а купац ступа у посјед купљеног  земљишта након плаћања куповне цијене.

Учесник који излицитира највећу цијену дужан је да грађење на предметном земљишту започне најкасније у року од годину дана од дана закључења уговора, а у даљем року од пет година приведе земљиште трајној намјени у складу са Регулационим планом.

IX

Tекст огласа ће бити објављен у „Гласу Српске“, истакнут на огласној табли Градске управе Града Градишке, као и на интернет страници Града Градишке (www.gradgradiska.com).

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић