КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Post Date: 01/04/2019

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-126/19
Дана: 28.03.2019. године

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 88. Статута општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17), члана 2. Правилника о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/13) и члана 3. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени гласник општине Градишка”, број 1/06 и 4/13), Начелник општине Градишка расписује

К О Н К У Р С

за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

  1. Пројекти требају да гласе на сљедеће области  друштвених активности:
  • социјална инклузија,
  • здрави животни стилови младих и
  • континуирани програми и активности засновани на методама и принципима неформалног образовања младих.

Износ средстава који је предвиђен за расподјелу путем конкурса је 18.000,00 КМ за омладинске невладине организације и 14.000,00 КМ за остале невладине организације.

  1. Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације,омладинске организације, односно удружења грађана чији су циљеви у складу са предметом пројекта  и имају сједиште на подручију општине Градишка, осим удружења и невладиних организација за које се средства редовно обезбјеђују у буџету општине.

  1. Садржај пројекта

пројектни приједлог,
буџет и план потрошње,
логички оквир рада – логичка матрица,
план активности и промоције,
административни подаци о подносиоцу пројекта,
финансијски идентификацијски формулар,
изјава о подобности и
листа за провјеру.

  1. Прилог пројекту

Фотокопије: рјешење из судског регистра, статут организације, завршни рачун за претходну годину (документ Биланс стања и биланс успјеха) и извјештај о раду за претходну годину.

  1. Подношење пројекта

У обзир ће се узимати пројекти који се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске” Бањалука, веб сајту општине и огласној табли општине Градишка.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пројекти се достављају запечаћени лично или препоручено поштом на адресу: Општина Градишка, ул. Видивданска 1а, 78400 Градишка, шалтер број 12, са назнаком “Конкурсна документација” НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Обрасци за попуњавање пројекта у складу са ЛОД методологијом и смјернице за апликанте, могу се пронаћи и попунити  на веб сајту општине Градишка  www.opstina-gradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

  1. Остале одредбе

О резултатима конкурса за избор најповољнијих пројеката  сви учесници ће бити обавјештени путем веб сајту општине Градишка www.opstina-gradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Aџић